CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế : phần 2 : giải tích toán học

Tác giả: Lê Đình Thúy

Gồm 7 chương: 1. Hàm số và giới hạn; 2. Đạo hàm và vi phân; 3. Hàm số nhiều biến số; 4. Cực trị của hàm nhiều biến; 5. Phép toán tích phân; 6. Phương trình vi phân; 7. Phương trình sai phân.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5
.jpg

Mô hình toán kinh tế: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn

Gồm 5 chương: 1. Giới thiệu mô hình toán kinh tế; 2: Bảng vào - ra (Input - Ouput-I/O); 3. Mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoạch tuyến tính; 4. Mô hình hệ thống phục vụ công cộng; 5. Mô hình quản lí dự trữ.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5