CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Hàn
.jpg

Từ điển Hàn - Việt và Việt - Hàn

Tác giả: Phan Bình

Giới thiệu khoảng 30.000 từ và mục từ thông dụng hằng ngày được sắp sếp theo trật tự A,B,C... của tiếng Việt.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2