CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Godot from zero to proficiency (proficient) : a step-by-step guide to creating your first 3D role-playing game
 • Tác giả: Patrick Felicia
 • Phiên bản:1st ed.
 • Nhà xuất bản: Independently published - United States of America
 • Năm xuất bản: 2022
 • Số trang:296 p.
 • Kích thước:28 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:53195
 • ISBN:9798408474585
 • Mã Dewey:794.815133
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/3
 • Từ khóa:Godot (Software framework), Video games, Design
 • Chủ đề: Computer games--Programming & Video games--Design & Godot (Software framework)
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Contents: Introduction to the RPG genre, key features and design concepts. Chapter 2. Creating and animating the main character. Chapter 3. Creating a dialogue system. Chapter 4. Creating an inventory system. Chapter 5. Creating a shop and a buying system. Chapter 6. Adding weapons and protagonists. Chapter 7. Adding a quest system. Chapter 8. Creating an XP attribution system. Chapter 9. Creating the final level. Chapter 1. Your next steps.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề