CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Foundations of physiological psychology : 6th ed.
 • Tác giả: Neil R. Carlson
 • Nhà xuất bản: Pearson - Boston
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:576 p.
 • Kích thước:28 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50561
 • ISBN:0205427235
 • Mã Dewey:612.8
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Psychophysiology, neurophysiology
 • Chủ đề: Neurophysiology & Psychophysiology
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Chapter 1: Origins of physiological psychology; Chapter 2: Structure and functions of cells of the nervous system; Chapter 3: Structure of the nervous system; Chapter 4: Psychopharmacology; Chapter 5: Methods and strategies of research; Chapter 6: Vision; Chapter 7: Audition, the body senses, and the chemical sense; Chapter 8: Sleep and biological rhythms; Chapter 9: Reproductive behavior; Chapter 10: Emotion; Chapter 11: Ingestive behavior; Chapter 12: Learning and memory; Chapter 13: Human communication; Chapter 14: Neurological disorders; Chapter 15: Schizophrenia.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề