CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Principles of distributed database systems
 • Tác giả: M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez
 • Nhà xuất bản: Springer - Switzerland
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:674 p.
 • Kích thước:24 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50444
 • ISBN:9783030262525
 • Mã Dewey:005.758
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề