CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:29 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50249
 • ISBN:978-0471229346
 • Mã Dewey:612
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Anatomy, physiology
 • Chủ đề: Physiology & Anatomy
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Presenting to the maintenance and continuity of the human body.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề