CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Essentials of human anatomy & physiology
 • Tác giả: Elaine N. Marieb
 • Nhà xuất bản: Pearson - Boston
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:632 p.
 • Kích thước:29 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50244
 • ISBN:9780321919007
 • Mã Dewey:612
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Human physiology, human anatomy
 • Chủ đề: Human anatomy & Human physiology
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Contents: 1. The human body : an orientation. 2. Basic chemistry. 3. Cells and tissues. 4. Skin and body membranes. 5. The skeletal system. 6. The muscular system. 7. The nervous system. 8. Special senses. 9. The endocrine system. 10. Blood. 11. The cardiovascular system. 12. The lymphatic system and body defenses. 13. The respiratory system. 14. The digestive system and body metabolism. 15. The urinary system. 16. The reproductive system.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề