CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Số trang:1311 p.
 • Kích thước:29 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49490
 • ISBN:9780124158450
 • Mã Dewey:523.203
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Solar system, encyclopedias
 • Chủ đề: Solar system--Encyclopedias & Solar system
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: The encyclopedia includes the latest explorations and observations, hundreds of color digital images and illustrations, and over 1,000 pages. It stands alone as the definitive work in this field, and will serve as a modern messenger of scientific discovery and provide a look into the future of our solar system.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề