CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Số trang:519 p.
 • Kích thước:26 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49527
 • ISBN:9780123914200
 • Mã Dewey:512.5
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Lineare algebra
 • Chủ đề: Lineare algebra
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Starts with the concrete and computational, and leads the reader to a choice of major applications. This title introduces deductive reasoning and helps the reader develop a facility with mathematical proofs. It provides a balanced approach to computation and theory by offering computational algorithms for finding eigenvalues and eigenvectors.
 • Sách điện tử:http://thuvienso.duytan.edu.vn/handle/123456789/230714
Sách cùng chuyên ngành