CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Handbook of marine microalgae
 • Biotechnology advances
 • Tác giả: Se-Kwon Kim
 • Nhà xuất bản: Elsevier - Amsterdam
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:585 p.
 • Kích thước:24 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49395
 • ISBN:9780128007761
 • Mã Dewey:579.81776
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Microalgae, handbooks, biotechnology
 • Chủ đề: Microalgae--Handbooks, manuals, etc & Microalgae--Biotechnology--Handbooks, manuals, etc & Algology--Handbooks, manuals, etc
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Handbook of Microalgae: Biotechnology Advances offers complete coverage of marine microalgae, including biology, production techniques, biotechnological applications, economic perspectives of applications, and environmental effects of marine microalgae blooms. With contributions from world experts, Handbook of Microalgae: Biotechnology Advances focuses on microalgae from an organism perspective to offer a complete picture from evolution to biofuel. Focuses on a comprehensive approach from an organism point of viewContains full coverage of all aspects of microalgae from biology through biotech.
Sách cùng chuyên ngành