CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48151
 • ISBN:8935251415445
 • Mã Dewey:658.1511
 • Đơn giá:599000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Kế toán quản trị
 • Chủ đề: Kế toán Quản trị
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Chương 1. Khái niệm chi phí; Chương 2. Chi phí theo đơn bán hàng: Tính chi phí đơn vị sản phẩm; Chương 3. Hệ thống hạch toán chi phí theo đơn hàng: Dòng chi phí và báo cáo ra bên ngoài; Chương 4. Hạch toán chi phí theo quá trình; Chương 5. Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Chương 6. Chi phí biến đổi và báo cáo bộ phận: Công cụ quản trị; Chương 7. Hạch toán chi phí theo hoạt động, công cụ hỗ trợ ra quyết định; Chương 8. Dự toán chủ đạo; Chương 9. Dự toán kinh hoạt và phân tích hiệu suất; Chương 10. Chi phí tiêu chuẩn và phân tích chênh lệch; Chương 11. Đo lường hiệu suất trong các tổ chức phân quyền; Chương 12. Phân tích giá tăng - chìa khóa để ra quyết định.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề