CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48076
 • Mã Dewey:657.9
 • Đơn giá:120000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Kế toán, hành chính sự nghiệp
 • Chủ đề: Kế toán -- Hành chính sự nghiệp
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Chương 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 2. Kế toán tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho; Chương 3. Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Chương 4. Kế toán các khoản phải trả; Chương 5. Kế toán nguồn kinh phí; Chương 6. Kế toán các khoản thu - chi và xác định kết quả các hoạt động; Chương 7. Kế toán các tài khoản ngoài bảng.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề