CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính : tái bản lần thứ nhất
 • Tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:738 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48116
 • ISBN:9786049465611
 • Mã Dewey:657.48
 • Đơn giá:142000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:10/10
 • Từ khóa:Báo cáo tài chính, phân tích, giáo trình
 • Chủ đề: Phân tích -- Báo cáo tài chính
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Chương 1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; Chương 2. Báo cáo tài chính và trình bày báo cáo tài chính; Chương 3. Phân tích kế toán; Chương 4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích cấu trúc tài chính; Chương 5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán; Chương 6. Phân tích rủi ro tài chính và cân bằng tài chính; Chương 7. Phân tích kết quả kinh doanh; Chương 8. Phân tích khả năng sinh lợi; Chương 9. Phân tích dòng tiền; Chương 10. Dự báo các chỉ tiêu tài chính và định giá doanh nghiệp.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề