CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị : sách chuyên khảo
 • Tác giả: TS. Trần Đình Phụng
 • Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - Tp. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:183 tr.
 • Kích thước:20.5 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48081
 • ISBN:9786049223327
 • Mã Dewey:658.1511
 • Đơn giá:50000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Kế toán quản trị, phương pháp định lượng, ứng dụng, sách chuyên khảo
 • Chủ đề: Kế toán Quản trị & Phương pháp định lượng -- Kinh tế
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Chương 1. Ứng xử của chi phí và ước lượng chi phí; Chương 2. Ứng dụng đường học hỏi trong kế toán quản trị; Chương 3. Cấc mô hình định lượng trong hoạch định và kiểm soát tồn kho; Chương 4. Ứng dụng qui hoạch tuyến tính trong kế toán quản trị; Chương 5. Ứng dụng các phương pháp dự báo trong kế toán quản trị.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề