CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:48086
 • ISBN:9786047923441
 • Mã Dewey:657.48
 • Đơn giá:268000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Kế toán, tài chính, doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ
 • Chủ đề: Tài chính -- Doanh nghiệp & Kế toán Tài chính
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Chương 1. Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2. Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước; Chương 3. Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 4. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn; Chương 5. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; Chương 6. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng; Chương 7. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ; Chương 8. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông; Chương 9. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn và dịch vụ khác; Chương 10. Kế toán kết quả kinh doanh; Chương 11. Hệ thống báo cáo tài chính.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề