CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 : tương ứng với các điều khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
 • Tác giả: Duy Khanh (tuyển chọn và hệ thống)
 • Nhà xuất bản: Lao Động - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:642 tr.
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46861
 • ISBN:9786049717574
 • Mã Dewey:346.597043
 • Đơn giá:380000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Luật đất đai, văn bản, điều khoản
 • Chủ đề: Luật Đất đai -- Việt Nam
 • Chuyên ngành: Khoa Luật
 • Tóm tắt: Phần A. Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đâí đai từ năm 2013 đến năm 2018; Phần B. Các văn bản quy phạm pháp luật.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề