CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Richard Neutra 1892-1970 : survial though design
 • Nhóm Tác giả: Barbara Lamprecht, Peter Gossel
 • Nhà xuất bản: Taschen - Hong Kong
 • Năm xuất bản: 2006
 • Số trang:96 p.
 • Kích thước:29 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20456
 • ISBN:978-3-8365-1326-5
 • Mã Dewey:747
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Architecture 1892 - 1970, design
 • Chủ đề: Interior decoration
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến trúc
 • Tóm tắt: Presenting the relationship between people and nature; incorporate technology, aesthetics, science, and nature into his designs and housing design styles such as Diatorn series; Rush city reformed; Health house; Van der Leeuw research house; Mosk house,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề