CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Financial accounting fundamentals : 4 th ed.
 • Tác giả: John Wild
 • Nhà xuất bản: Irwin Mcgraw-Hill - New York
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:607 p.
 • Kích thước:29 cm
 • Số đăng ký cá biệt:43033
 • ISBN:9780078025594
 • Mã Dewey:657
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Accounting, Financial Accounting
 • Chủ đề: Financial Accounting & Accounting
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: This book responds to the market’s request for a low-cost, succinct book; a book that balances large and small businesses, and one that is contemporary, engaging, and accessible for today’s students. Its innovation is reflected in its extensive use of small business examples, the integration of new technology learning tools, superior end-of-chapter material, and a highly engaging, pedagogical design.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề