CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Unity 3D UI essentials
 • Tác giả: Simon Jackson
 • Nhà xuất bản: Packt Publishing - Birmingham
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:259 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35462
 • ISBN:9781783553617
 • Mã Dewey:794.81526
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
 • Từ khóa:Unity 3D UI, 3D game, programming
 • Chủ đề: 3D Game
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Discovering how to build efficient UI layouts coping with multiple resolutions and screen sizes In-depth overview of all the new UI features that give you creative freedom to drive your game development to new heights. Walk through many different examples of UI layout from simple 2D overlays to in-game 3D implementations.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề