CSDL Luận văn _ Luận án

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng ABC do Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam thực hiện
 • Tác giả: Lê Mai Trúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Nguyễn Lê Nhân |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về Kiểm toán Tài sản cố định; Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục Tài sản cố định tại Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; Chương 3: Một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định tại Công ty ABC do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng XYZ do chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học moore AISC tại Đà Nẵng (moore aisc) thực hiện
 • Tác giả: Đặng Thị Phương Hoa |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Nguyễn Lê Nhân |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC theo chương trình kiểm toán mẫu VACPA; Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại khách hàng XYZ do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng thực hiện; Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại khách hàng XYZ do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng thực hiện.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh tại Đà Nẵng
 • Tác giả: Lê Thị Trà Giang |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Tuấn |
 • Chuyên ngành: Kế toán Quản trị (HP)

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Chi nhánh tại Đà Nẵng; Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Chi nhánh tại Đà Nẵng.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bất động sản và thương mại dịch vụ A.B.T.T
 • Tác giả: Nguyễn Thị Tiền Giang |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Anh Tuấn |
 • Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bất động sản và thương mại dịch vụ A.B.T.T.; Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bất động sản và thương mại dịch vụ A.B.T.T.

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại khách hàng ABC do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện
 • Tác giả: Trần Thị Kim Anh |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Nguyễn Lê Nhân |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương I: Cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính; Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Nợ Phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Chương 3: Những kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.