CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Ẩm thực--Văn hóa

  • Duyệt theo:
Giải pháp phát triển Du lịch ẩm thực tại Thành phố Đà Nẵng
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Lam |
  • Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Kim Luận |
  • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Đề cập đến một số quan điểm lý luận về ẩm thực, một số công trình nghiên cứu liên quan đến loại hình du lịch ẩm thực; Vận dụng các lý thuyết nghiên cứu để đi sâu tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển văn hóa ẩm thực Đà Nẵng. Từ đó đánh giá mức độ phát triển loại hình du lịch ẩm thực tại Đà Nẵng hiện nay và đề ra những giải pháp nhằm khai thác hiệu quả, phát triển loại hình du lịch ẩm thực trong thời gian tới.