CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điện - Điện tử

 • Duyệt theo:
Thiết kế hệ thống đo độ cao, nhiệt độ, áp suất
 • Tác giả: Hoàng Ngọc Quốc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Văn Trương |
 • Chuyên ngành: Điện - Điện tử (PNU)

Chương 1: Tổng quan đề tài; Chương 2: Cơ sở lý thuyết và linh kiện; Chương 3. Thiết kế và thi công hệ thống; Chương 4: Kết quả và kiểm thử.

Diều khiển và giám sát mô hình hệ thống trạm trộn sơn tự động dùng PLC S7-1200
 • Tác giả: Nguyễn Quốc Việt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phạm Công Đức |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1: Tổng quan về hệ thống trạm trộn sơn tự động; Chương 2: Giới thiệu về PLC S7-1200 và phần mềm TIA Portal; Chương 3: Thiết kế và thi công mô hình trạm trộn sơn tự động; Chương 4: Chương trình điều khiển và giám sát hệ thống; Chương 5: Đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Thiết kế hệ thống đếm phân loại sản phẩm sử dụng PLC
 • Tác giả: Trần Văn Minh Vũ |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1: Giới thiệu chung; Chương 2: Tính toán thiết kế hệ thống đếm và phân loại sản phẩm bằng mã QRcode; Chương 3: Kết quả thử nghiệm.

Thiết kế và thi công mô hình bãi giữ xe thông minh
 • Tác giả: Nguyễn Văn Hảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Tính toán, lựa chọn thiết kế; Chương 3: Thi công hệ thông; Chương 4: Kết quả so sánh, thực nghiệm, phân tích, tổng hợp và kết luận và hướng phát triển.

Điều khiển mô hình trộn sơn ứng dụng PLC S7-1200 và giám sát bằng Win CC
 • Tác giả: Trương Quốc Nam |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1. Tổng quan về đồ án tốt nghiệp; Chương 2. Cơ sở lý thuyết; tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị; Chương 3. Thi công hệ thống; Chương 4. Kết quả thực hiện; Chương 5. Kết luận và hƣớng phát triển.