CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Đào Tạo Quốc Tế

 • Duyệt theo:
Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS chi nhánh Đà Nẵng = Research the operation business situation of FPTS Securities Joint Stock Company Danang branch from 2018 to 2020
 • Tác giả: Nguyen Thi Thao Quyen |
 • Giảng viên hướng dẫn: MBA Nguyen Nhu Hien Hoa |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về những vấn đế cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính và thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS chi nhánh Đà Nẵng.

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Tân chính Đà Nẵng = Solutions to promote consumer lending at Agribank Tan Chinh
 • Tác giả: Le Viet Quang Thien |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyen Nhu Hien Hoa |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dung tại NHTM. Thực trạng hoạt cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Tân chính Đà Nẵng. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Tân chính Đà Nẵng.

Nghiên cứu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông- Chi nhánh Trung Việt, giai đoạn 2018- 2020 = A study on promoting consumer loans at Orient Commercial Joint Stock Bank - Trung Viet Branch in the 2018-2020 p
 • Tác giả: Võ Thị Kim Hoàng |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Đình Uyên |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương 1: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông- Chi nhánh Trung Việt. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông- Chi nhánh Trung Việt.

Nghiên cứu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng – mua ôtô – tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng, giai đoạn 2018 – 2020 = Research on expanding consumer lending – buying cars – at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank –
 • Tác giả: Nguyễn Tôn Nữ Trúc My |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Đình Uyên |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương I: Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng – mua ôtô – tại NHTM. Chương II:Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng - mua ô-tô - tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng, giai đoạn 2018-2020. Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng - mua ô-tô - tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng.

Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Nội thất Thiên Ân Thịnh
 • Tác giả: Đặng Phương Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Như Hiền Hòa |
 • Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Việt Mỹ (PSU)

Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương II: Phân tích tình tình hình tài chính tại Công ty TNHH Nội thất Thiên Ân Thịnh. Chương III: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty.