CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận bàn tại nhà hàng The Wooden House của khách sạn Mandila Beach Hotel

Tác giả: Võ Thị Ngọc Yến

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng Linh

Số trang: 75 tr.
Mã phân loại: 647.15
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận về khách sạn bộ phận bàn và chất lượng phục vụ. Chương 2: Thực trạng về chất lượng dịch vụ của bộ phận phục vụ bàn tại nhà hàng The Wooden House của khách sạn Mandila Beach Hotel. Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận bàn tại nhà hàng The Wooden House của khách sạn Mandila Beach Hotel.

Luận văn liên quan