CSDL sách

.jpg
 • Very easy Toeic
 • Tác giả: Anne Taylor, Garrett Byrne
 • Nhà xuất bản: Trẻ - Tp. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2008
 • Số trang:259 tr.
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:13196
 • Mã Dewey:428.007 6
 • Đơn giá:92000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Anh
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Từ khóa:Toeic
 • Chủ đề: Toeic
 • Chuyên ngành: Khoa Tiếng Anh
 • Môn học: Reading - Level 1
 • Tóm tắt: Bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho bài tập.Mỗi bài học trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rỏ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp và một bài kiểm tra nhỏ.