CSDL Môn học

Môn học Reading - Level 1

ENG 116 - Reading - Level 1 - Bài Giảng

Tác giả: Võ Thị Phương Thảo

ENG 116 - Reading - Level 1 - Giáo Trình

Tác giả: Võ Thị Phương THảo

ENG 116 - Reading - Level 1 - Tài Liệu Tham Khảo

Tác giả: Võ Thị Phương Thảo

Very easy Toeic

Tác giả: Anne Taylor, Garrett Byrne

Bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho bài tập.Mỗi bài học trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rỏ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp và một bài kiểm tra nhỏ.