Thư mục chuyên đề

Thư mục Bài trích báo - tạp chí chuyên ngành Số 03 Năm học 2022 - 2023

Thư mục gồm các bài báo - tạp chí được xuất bản trong năm 2022 - 2023 thuộc các chuyên ngành đào tạo của nhà trường bao gồm: Quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế, tài chính, ngân hàng, pháp luật, môi trường, chính trị - xã hội, ngôn ngữ, khoa học sức khỏe, xây dựng, kiểm toán - kế toán, quản trị kinh doanh, kiến trúc, cơ khí, điện điện tử, nghiên cứu văn học, du lịch ...