Tủ sách DTU

Trở về
  • Đại số tuyến tính cho Khoa học dữ liệu & Học máy
  • Tác giả:TS. Đặng Việt Hùng
  • Nhà xuất bản:Thông tin và Truyền thông
  • Năm xuất bản:2023
  • Số Trang:160
  • Khổ sách:23 cm.
  • Giá bán:214.000
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Đại số Tuyến tính & Tủ sách Dịch DTU
  • Tóm tắt: Gồm 5 chương: Chương 1: Ma trận, định thức ma trận và hệ phương trình tuyến tính; Chương 2: Không gian vector, không gian Euclid và ánh xạ tuyến tính; Chương 3: Trị riêng và vector riêng của toán tử tuyến tính; Chương 4: Phân tích SVD - Singular value decomposition; Chương 5: Hồi quy tuyến tính Linear Regression.
Sách liên quan