Tủ sách DTU

Trở về
  • Quản trị nguồn nhân lực = Human resouce management
  • Tác giả:John M. Ivancevich
  • Nhà xuất bản:McGraw Hill và Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản:2010
  • Số Trang:729
  • Khổ sách:28 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Quản trị--Nhân lực & Tủ sách Dịch DTU
  • Tóm tắt: Gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực và môi trường; Phần 2: Tiếp cận nguồn nhân lực; Phần 3: Khen thưởng cho các nguồn nhân lực; Phần 4: Phát triển nguồn nhân lực; Phần 5: Các mối quan hệ giữa người lao động - ban quản lý và nâng cao sự an toàn - sức khỏe.
Sách liên quan