Tủ sách DTU

Trở về
  • Tổ chức: Hành vi, cơ cấu, quy trình = Organizations: Behavior, structure, processes
  • Tác giả:James L. Gibson
  • Nhà xuất bản:McGraw Hii và Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản:2011
  • Số Trang:783
  • Khổ sách:27 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Hành vi tổ chức
  • Tóm tắt: Gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu; Phần 2: Hành vi trong tổ chức: Cá nhân; Phần 3: Hành vi trong tổ chức: Nhóm và sự ảnh hưởng giữa các cá nhân; Phần 4: Cơ cấu và thiết kế của tổ chức; Phần 5: Quy trình trong tổ chức.
Sách liên quan