CSDL Sách

Duyệt theo:
Access
.jpg

Microsoft Access: Giáo trình dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn

Nội dung gồm bài mở đầu và 7 chương: Mở đầu giới thiệu về Access; chương 1: Xây dựng CSDL; Chương 2: Truy vấn dữ liệu; Chương 3: Thiết kế giao diện; Chương 4: In ấn; Chương 5: Lập trình VBA căn bản; Chương 6: Lập trình CSDL; Chương 7: Menu & Toolbar.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3

Bài tập ứng dụng Access"97 trong quản lý kế toán theo luật thuế GTGT

Tác giả: Ông Văn Thông

Thiết kế cấu trúc các table; Chuẩn bị cho việc thiết kế & màn hình giao diện; Nhóm công việc thu chi; Tồn kho; Tiêu thụ; Công nợ; Tài sản; Tổng hợp; Tổng kết; Danh mục; Nhóm công việc trích lưu; Nhập số đầu kỳ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Bài mẫu ứng dụng Microsoft Access trong quản lý gia phả : tập 4

Tác giả: Ông VănThông

Trình bày các thiết kế cấu trúc các table chính cho hệ thống; Chuẩn bị cho việc thiết kế: Relations, Macro; Chuẩn bị cho việc thiết và màn hình giao diện; Thiết kế các bản Query; Thiết kế các form nhập liệu; Thiết kế các form tham khảo số liệu; Thiết kế hồ sơ nam nhân; Thiết kế form & report in Gia...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Bài tập minh họa Microsoft Access lập trình ứng dụng : tập 1

Tác giả: Ông Văn Thông

Một số giải thuật- xử lý số liệu chuổi: Một số qui ước khi lập trình trong Microsoft Access Modules, Option compare, Option Compare Binary, option compare tẽt, database; Base,...; và một số bài tập ứng dụng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : tập 3 & 4 : giáo trình thực hành

Tác giả: Ông Văn Thông

Tiếp theo của tập 1 & 2 thì tập 3 & 4 Trình bày nén cơ sở dữ liệu - report & subreport; Kỹ thuật tạo spin Box; Tạo form với Parameter- Hàm người dùng UDF; Update - delete query & make table query; Dùng inputBox- MssGBox; Gắn số liệu attach table - tạo nhân mailing label; Microsoft Access & Excel -...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1