CSDL SÁCH

Khoa Đào Tạo Quốc Tế

Duyệt theo:
.jpg

Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa (ch.b), ... [và những người khác]

Trình bày cơ sở của mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay; những đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Chuyển dịch quyền lực cấu trúc trong quan hệ quốc tế : Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo

Tác giả: Vũ Vân Anh

rình bày cơ sở lý luận về chuyển dịch quyền lực cấu trúc trong quan hệ quốc tế; một số trường hợp chuyển dịch quyền lực cấu trúc trong lịch sử; chuyển dịch quyền lực cấu trúc trong quan hệ quốc tế từ năm 2001 đến 2020

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2