CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Hội nhập với các nguyên tắc kế toán và kiểm toán quốc tế: Hệ thống các quy định kế toán và kiểm toán Việt Nam

Nội dung chính: 1. Lịch sử kế toán và kiểm toán Việt Nam, 2. Hệ thống các quy định kế toán và kiểm toán Việt Nam và dự đoán phát triển trong tương lai, 3. Giới thiệu chuẩn mực IFRS và ISA, 4. So sánh kế toán và kiểm toán nghề nghiệp Việt Nam với thế giới, 5. So sánh các quy định kế toán và kiểm...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Kế toán máy: Giáo trình

Tác giả: Trần Thị Song Minh

Gồm ba chương, sau mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập. Chương I trình bày tổng quan chung về hệ thống thông tin kế toán trong tổ chức doanh nghiệp. Chương II giới thiệu công nghệ thông tin và ứng dụng của nó trong kế tóan quản trị doanh nghiệp, những vấn đề cần quan tâm xem xét khi đưa kế toán...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

International business: competing in the global marketplace: Postscript 2001: Third edition

Tác giả: Charles W. L. Hill

This book consists of seven parts: Part I: Introduction and overview; Part II: Country factors; Part III: The global trade and investment environment; Part IV: The global monetary system; Past V: The strategy and structure of international business; Part VI: Business operations.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Lý thuyết hạch toán kế toán: Giáo trình

Tác giả: Bộ Tài Chính

Chương 1: Vai trò, chức năng đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán; Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán; Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; Chương 5: Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán; Chương 6: Sổ kế toán...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1