CSDL SÁCH

Khoa Y

Duyệt theo:
.jpg

Haptics

Tác giả: Lynette A. Jones

Cntents: How we perceive the world via touch. Sensory and motor specialization of the hand. Haptic perception. Haptic illusions. Tactile and haptic displays. Tactile communication systems. Surface haptics. Artificial sensing : prosthetic and robotic hands.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Self-tracking

Tác giả: Gina Neff, Dawn Nafus

Contents: Welcome to the quantified self. What is at stake? the personal gets political. The quantified self as avocation. The quantified self and the technology industry. The quantified self and medicine. Possible futures for the quantified self.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Contraception : a concise history

Tác giả: Donna J. Drucker

Contents: Why Contraception?. Contraception Before the Pill. The Pill and Its Successors. Non-Hormonal Contraception after the Pill. Contraception in the Reproductive Justice Framework. The Future of Contraception.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

fMRI

Tác giả: P. A. Bandettini

Contents: Introduction. The other human brain imaging methods. fMRI. The sources of functional contrast. Hardware and acquisition. Strategies for activating the brain. fMRI processing. Twenty-six controversies and challenges.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Lắng nghe cơ thể : những câu hỏi về sức khoẻ bạn chưa hề nghĩ đến

Tác giả: James Hamblin

Tổng hợp và giải đáp những câu hỏi liên quan đến chăm sóc sức khoẻ hàng ngày như: về cách chăm sóc hình thức bên ngoài, tri giác, các cơ quan nuôi dưỡng bên trong, phải đảm bảo nước cho các bộ phận cơ thể như thế nào...giúp chúng ta có thể chăm sóc tốt sức khoẻ hàng ngày.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6