CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Môi Trường

  • Duyệt theo:
1 Đánh giá phát sinh chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa và đề xuất biện pháp xử lý / Nguyễn Thị Bé Phúc // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 .- Tr. 39-41 .- 363

Đánh giá lượng phát thải vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật, góp phần kiểm soát chất thải rắn nguy hại của các khu vực canh tác lúa tại địa phương.

2 Quy định thời gian dự trữ khoáng sản : bất cập và hướng giải quyết / Nguyễn Thị Bé Phúc // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 .- Tr. 57-58 .- 363

Trình bày những vấn đề bất cập trong thực tiễn và đề xuất phương án giải quyết về dự trữ khoáng sản.

3 Kinh nghiệm một số nước trong huy động và sử dụng tài chính ứng phó biến đổi khí hậu / Phương Đông // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 .- Tr. 59-60 .- 363

Huy động và sử dụng tài chính của một số quốc gia trong ứng phó; Chính sách của Việt Nam trong huy động nguồn lực ứng phó.

4 Kinh nghiệm quốc tế về quan trắc đa dạng sinh học / Trần Huyền Trang // Môi trường .- 2020 .- Số 4 .- Tr. 30-32 .- 363

Hướng dẫn về quan trắc đa dạng sinh học của các Công ước, Tổ chức quốc tế; Kinh nghiệm quan trắc đa dạng sinh học của một số nước trên thế giới; Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị đối với quan trắc đa dạng sinh học tại Việt Nam.

5 Kinh nghiệm của một số nước về tổ chức bộ máy thực hiện chức năng kiểm soát, giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường liên tỉnh / Bùi Hoài Nam, Lưu Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Thảo // Môi trường .- 2020 .- Số 4 .- Tr. 35-37 .- 363

Trình bày kinh nghiệm của một số nước về tổ chức bộ máy thực hiện chức năng kiểm soát, giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường liên tỉnh là các nước: Philipin, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Braxin.

6 Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” được thể hiện trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) / Nguyễn Thế Chinh // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (kỳ 1) .- Tr. 7-9 .- 363

Luận giải nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; Những nội dung liên quan đến nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” được thể hiện trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

7 Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / Phạm Văn Lợi // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (kỳ 1) .- Tr. 10-12 .- 363

Một số nội dung về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; Kinh nghiệm thế giới trong việc thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

8 Ảnh hưởng của biến đổi khi hậu đến cơ sở hạ tầng và một số giải pháp / Nguyễn Văn Tuấn // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (kỳ 1) .- Tr. 62-63 .- 363

Trình bày về những tác động mạnh đến cơ sở hạ tầng và phát triển cơ sở hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.

9 Giải pháp phát triển nền kinh tế biển xanh cho Việt Nam / Nguyễn Đình Giáp // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (kỳ 2) .- Tr. 12-13 .- 363

Khái niệm kinh tế biển xanh; Tiềm năng phát triển nền kinh tế biển xanh của Việt Nam; Một số giải pháp phát triển nền kinh tế biển xanh.

10 Kiểm toán chất thải : công cụ hiệu quả để bảo vệ môi trường / Nguyễn Quang // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (kỳ 2) .- Tr. 56-57 .- 363

Hiệu quả của hệ thống quản lý chất thải; Những điểm cần quan tâm trong kiểm toán chất thải ở Việt Nam.