CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Kế Toán

  • Duyệt theo:
1 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh // .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 264-272 .- 657

Theo quy định của Chính phủ, từ năm 2016, các công ty dịch vụ công ích sẽ chuyển sang hình thức cổ phần và tự chủ tài chính. Do vậy, các công ty luôn mong muốn tăng trưởng doanh thu, sử dụng hiệu quả chi phí để đạt được hiệu quả hoạt động cao. Để đạt được điều này, Công ty phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ theo hướng đổi mới là ưu tiên hàng đầu, trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cộng ích quận Bình Thạnh cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

2 Thực trạng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam về mua tài sản cố định hữu hình / Lê Thị Hòa // Khoa học (Điện tử) .- 2017 .- Số 5 .- Tr. 303-307 .- 657

Tài sản hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất - kinh doanh, có thời gian sử dụng lâu dài và có giá trị lớn nên đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch toán để theo dõi, nắm chắc tình hình tăng, giảm về số lượng và giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, tối đa hóa lợi nhuận. Chính vì tầm quan trọng của tài sản cố định với hoạt động sản xuất - kinh doanh nên doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý, hạch toán tài sản này một cách hợp lý. Để làm tốt điều này, doanh nghiệp cần nắm được hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán về mua bán tài sản cố định hữu hình. Bài viết này đưa ra thực trạng hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán tại Việt Nam.

3 Bàn về kế toán dự phòng phải thu khó đòi theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành / Nguyễn Thị Thu Hà // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 291-294 .- 657

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp cạnh tranh rất gay gắt nhằm giành thêm nhiều thị phần... Chính vì thế, rất dễ xảy ra những trường hợp cho khách hàng mua chịu nhằm tăng doanh thu, doanh số, tăng thị phần hơn. Khi các khoản phải thu này không thể thu hồi được, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính bản thân doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Do đó, các khoản dự phòng phải thu khó đòi đóng vai trò quan trọng trong tình hình công nợ của doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong tương lai của chính bản thân doanh nghiệp. Bài viết này đưa ra đánh giá về chế độ kế toán hiện hành về kế toán dự phòng phải thu khó đòi. Trên cơ sở đó đưa ra hai khuyến nghị bổ sung về kế toán dự phòng phải thu khó đòi.

4 Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu trong kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hằng // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 286-290 .- 657

Mục đích của công tác hạch toán vốn bằng tiền nhằm nghiên cứu quá trình vận động của tiền, giúp cho nhà quản lý có một cái nhìn khái quát quá trình lưu chuyển tiền tệ tại đơn vị để đưa ra những quyết định kinh doanh tại những thời điểm thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bài viết đưa ra phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu trong kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp. Dựa vào phương pháp này, kế toán tiến hành ghi sổ và theo dõi biến động của tài khoản đối với từng nghiệp vụ phát sinh: tiền mặt (111), tiền gửi ngân hàng (112) và tiền đang chuyển (113).

5 Thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Bạch Mai / Phạm Thị Hồng Thắm // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 281-285 .- 657

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đặc biệt của Bộ Y tế, là cơ sở khám chữa bệnh, nghiên cứu y học, đào tạo và chỉ đạo tuyến có uy tín với người bệnh, người dân và có tầm ảnh hưởng rộng về chuyên môn tới hệ thống khám chữa bệnh khu vực phía Bắc và cả nước. Hoạt động thu, chi của Bệnh viện Bạch Mai luôn luôn tăng cao hàng năm. Trong quá trình hoạt động, công tác quản lý tài chính luôn là vấn đề quan trọng trong hoạt động của Bệnh viện. Với vai trò là công cụ quản lý, kế toán có vai trò quan trọng đối với mọi hoạt động tài chính. Nhằm đáp ứng đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giai đoạn mới, việc hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Bạch Mai là rất quan trọng. Bài viết đưa ra thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Bạch Mai, giúp người đọc có cái nhìn khái quát về công tác này trước khi đưa ra các chính sách giúp hoàn thiện công tác kế toán.

6 Vấn đề tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập / Trần Thị Quyên // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 276-280 .- 657

Bài viết đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đốì với nội dung đơn vị sự nghiệp công lập, bài viết đã phân tích những đặc điểm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong phần một. Đồng thời đã đưa ra những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán trong đơn vị sự nghiệp công ở phần hai. Việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý tại đơn vị sự nghiệp công lập không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế, tài chính, mà còn giúp đơn vị quản lý chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài sản.

7 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công của các công ty xây dựng khu vực Tây Nam Bộ / // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 125-130 .- 657

Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công của các công ty xây dựng khu vực Tây Nam Bộ; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả chi phí và đảm bảo chất lượng an toàn công trình xây dựng của các công ty xây dựng khu vực Tây Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố tác động đến chi phí thi công của các công ty xây dựng khu vực Tây Nam Bộ, gồm: Kết cấu chi phí kế toán của công trình (KC); Năng lực bên hoạch định, chủ đầu tư (ĐT); Gian lận, thất thoát, sai sót trong thiết kế và thi công (GL); Công tác kế toán của đơn vị thi công (KT); Năng lực bên thi công (TC) và Yếu tố tự nhiên (TN).

8 Kinh nghiệm tổ chức kế toán tại một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam / Lê Thị Bình // .- 2019 .- Số 22 .- Tr. 456-461 .- 657

Đưa ra một số kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp Mỹ, Pháp và Nhật Bản để trên cơ sở đó giúp chúng ta nhận ra những điểm khác biệt cơ bản liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán tại nước ta thời gian qua.

9 Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp dược / Nguyễn Thị Hoàn // .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 462-466 .- 657

Xuất phát từ thực tế tổ chức kế toán tại các công ty dược chưa phát huy hết vai trò phục vụ cho quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, vẫn còn rất nhiều bất cập như vẫn còn hiện tượng vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm, chứng từ được lập chưa đảm bảo tính kịp thời, việc ghi sổ được hạch toán sai tài khoản. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Công tác tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp dược” đang là một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tế.

10 Hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam trong thời kì hội nhập / Lương Thị Yến // .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 467-471 .- 657

Đưa ra những đánh giá chung của tác giả về khung pháp lý kế toán Việt Nam hiện nay và đánh giá về mức độ hài hòa giữa VASs với IAS/IFRSs. Trên cơ sở phân tích những bất cập của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, bài viết đưa ra định hướng hoàn thiện khung pháp lý kế toán, nhằm đưa kế toán Việt Nam đến sát hơn với chuẩn mực quốc tế.