CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Kế Toán

  • Duyệt theo:
1 Mối quan hệ giữa các nhân tố tổ chức đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp áp dụng ERP tại Việt Nam / Lương Đức Thuận // Kinh tế & phát triển .- 2019 .- Số 270 .- Tr. 20-30 .- 657

Xem xét, đánh giá mối quan hệ của các nhân tố tổ chức bao gồm cam kết tổ chức, cơ cấu tổ chức đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ở các doanh nghiệp Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 242 đối tượng, đang làm việc ở các vị trí khác nhau trong các doanh nghiệp, bao gồm nhân viên kế toán và các nhân viên ở các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi (từ tháng 1 năm 2019 – tháng 4 năm 2019), sau đó được dùng để phân tích thống kê mô tả và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng hệ thống thông tin kế toán ảnh hưởng tích cực đến chất lượng thông tin kế toán, các yếu tố tổ chức gồm cam kết tổ chức và cơ cấu tổ chức có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán.

2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên / Trần Thị Nhung // .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 88-93 .- 658

Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng trong công tác quản lý của các nhà quản trị tại doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị là phương tiện để cung cấp thông tin mà kế toán quản trị đã thu nhận, xử lý và hệ thống hóa theo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính nhất định, nhằm thỏa mãn yêu cầu thông tin cụ thể cho nhà quản trị doanh nghiệp trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Tại nước ta, các văn bản pháp quy, thông tư hướng dẫn về kế toán quản trị nói chung và hệ thống báo cáo nói riêng còn hạn chế. Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp đã ra đời nhưng mới chỉ mang tính chất hướng dẫn, dẫn đến việc vận dụng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp đặc biệt là tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn nhiều hạn chế. Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị theo từng chức năng quản trị giúp nhà quản trị trong doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên có thông tin và chủ động hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp.

3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Duy Khánh Ngọc // .- 2018 .- Số 13 .- Tr. 433-438 .- 658

Chất lượng kiểm tra kế toán là một trong những nhân tố quan trọng góp phần quản lý nhà nước và nguồn thu của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, chất lượng kiểm tra kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế. Bằng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, đánh giá độ tin cậy Cronbachs Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đã được sử dụng, nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu tố tác động đến chất lượng kiểm tra kế toán, để từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao công tác này tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chất lượng kiểm tra kế toán tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi 5 nhân tố, bao gồm: Hệ thống chính sách; Tính rõ ràng, minh bạch; Năng lực của cán bộ thanh tra, kiểm tra; Công tác tổ chức và bộ máy của đơn vị; ứng dụng công nghệ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị cho chất lượng kiểm tra kế toán tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.

4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lụa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quyết Thắng, Hoàng Thị Thúy Ngọc // .- 2018 .- Số 13 .- Tr. 419-425 .- 657

Kể từ khi hình thành và phát triển cho đến nay, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và đạt những thành tựu quan trọng. Bằng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, đánh giá độ tin cậy Cronbachs Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đã được sử dụng. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò vấp - thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi 6 yếu tố, bao gồm: Sự hỗ trợ, Năng lực, Độ tin cậy, Chi phí, Sự giới thiệu và Tính hữu hình. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao khả năng quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Gò vấp - thành phố Hồ Chí Minh.

5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Lê Vân Khanh // .- 2018 .- Số 13 .- Tr. 412-418 .- 657

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tự nguyện áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại các doanh nghiệp Việt Nam và mức độ tác động của từng nhân tố đến quá trình tự nguyện áp dụng IFRS. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố: quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh và cơ cấu vốn đầu tư là những nhân tố tác động đến quá trình tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên với loại hình doanh nghiệp lớn còn bị ảnh hưởng bởi nhân tố hình thức sở hữu. Từ kết quả của nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra những kiến nghị, hàm ý có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp trước lộ trình bắt buộc áp dụng của Bộ Tài chính.

6 Giải pháp nâng cao việc sử dụng báo cáo kế toán quản trị trong phân tích tài chính / Đinh Thị Thu Hiền // .- 2018 .- Số 1 .- Tr. 372-376 .- 657

Trong nền kinh tế phát triển, hoạt động phân tích tài chính ngày càng phổ biến và trở thành một công cụ hữu ích đối với doanh nghiệp, Kết quả của quá trình phân tích nhằm biến những con số trên các báo cáo tài chính thành những con số “biết nói” phục vụ cho yêu cầu, mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng đến, từ đó giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động, tăng khả năng sinh lợi... Tuy nhiên, để đáp ứng được những mong muốn đó, doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa trong việc sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích. Trên thực tế, các doanh nghiệp chỉ tập trung vào nguồn thông tin bên trong, cụ thể là báo cáo tài chính và một số thông tin bên ngoài, mà quên mất không sử dụng báo cáo kế toán quản trị, trong khi đây cũng là báo cáo rất quan trọng. Nội dung của báo cáo này phục vụ cho đối tượng bên trong doanh nghiệp, nhưng lượng thông tin cung cấp trong các báo cáo này lại rất chi tiết và cụ thể, vì đối với phân tích tài chính, số liệu càng chi tiết càng mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Bài viết nhằm đưa ra thực trạng cũng như một số giải pháp nâng cao hơn nữa việc sử dụng báo cáo kế toán quản trị trong phân tích tài chính.

7 Kế toán quản trị công của các quốc gia trên thế giới và định hướng vận dụng ở Việt Nam / Châu Hồng Phương Thảo // .- 2018 .- Số 1 .- Tr. 366-371 .- 657

Hiện nay, có nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện các nội dung kế toán quản trị trong khu vực công nhằm kiểm soát chi tiêu ngân sách, cung cấp thông tin hữu ích cho trách nhiệm giải trình và ra quyết định. Trong khi đó, kế toán công ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến việc vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị để góp phần thực hiện mục tiêu quản lý tài chính công. Cùng với sự phát triển về mặt lý luận và thực tiễn của kế toán quản trị công trên thế giới, việc tiến hành nghiên cứu và sử dụng kế toán quản trị như là một công cụ hỗ trợ trong công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực chung của quốc gia là cần thiết. Bài viết lược khảo về việc thực hiện kế toán quản trị công của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất định hướng vận dụng ở Việt Nam.

8 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng số 18 / Nguyễn Thùy Linh // .- 2018 .- Số 1 .- Tr. 361-365 .- 657

Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp, đồng thời đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng số 18. Kết quả đánh giá thực trạng là cơ sở để nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát và hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng số 18. Những giải pháp trong nghiên cứu giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả và kịp thời.

9 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh / // .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 344-349 .- 657

Bài viết xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Chất lượng dữ liệu; Môi trường pháp lý; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Hiệu quả của phần mềm kế toán; Huấn luyện và đào tạo chuyên môn về kế toán và Cam kết của nhà quản lý.

10 Tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Trà Vinh / Trần Thị Tuyết Hạnh // Công thương (Điện tử) .- 1 .- Số 3 .- Tr. 281-285 .- 657

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại hai bệnh viện công lập lớn nhất trên địa bàn thành phố Trà Vinh, là Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh và Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Trà Vinh.