CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Y

  • Duyệt theo:
1 Bệnh Parkinson : cách quản lý và hướng dẫn điều trị / Trần Ngọc Thịnh // Dược & Mỹ phẩm .- 2019 .- Số 108 .- Tr. 28-33 .- 610

Nguyên nhân của bệnh Parkinson; Sinh lý bệnh và các triệu chứng bên ngoài; Chẩn đoán; Cách quản lý bệnh Parkinson; Thuốc điều trị; Tầm quan trọng của phối hợp liên ngành; Vai trò của dược sĩ; Quản lý bệnh Parkinson tiến triển; Kết luận

3 Investigating the genetic variability of 12 Vietnamese rice accessions (Oryza Sativa L.) in response to phosphorus deficiency / Nga T P Mai, Huyen Ngan Nguyen, Van Hiep Nguyen // Công nghệ Sinh học .- 2018 .- Number 16(4) .- P. 621-631 .- 610

In this study, 12 representative rice cultivars were chosen from Vietnamese rice collection to investigate their genetic variation and plasticity in response to low phosphorus deficiency.

4 Efficiency of ITS1-5.8S-ITS2 region in identifying cordyceps species / Le Thi Thu Hien, Ha Hong Hanh // Công nghệ Sinh học .- 2018 .- Number 16(4) .- P. 705-712 .- 610

In this study, seven Cordyceps samples were investigated based on the analysis of ITS1-5.8S-ITS2 region. The obtained results would contribute an additional DNA database for specifically identifying species in Cordyceps genus in Vietnam.

5 Detection of 16S rRNA and 23S rRNA gene mutations in multidrug resistant Salmonella serovars isolated from different sources using RNA sequencing method / Nguyen Thanh Viet, Vo Thi Bich Thuy // Công nghệ Sinh học .- 2018 .- Number 16(4) .- P. 737-744 .- 610

The aim of this study was to support for finding novel mechanisms that render bacteria resistant to the ribosome targeting antibiotics, we screen for antibiotics resistant 16S and 23S ribosomal RNAs in multidrug resistant Salmonella serovars isolated from raw retail meats isolated from Hanoi, Vietnam.

6 Analyzing 16S rRNA sequence from Vietnamese pathogenic Leptospira strains and in-silico prediction of potential antigenic epitopes on LipL21, LipL32 outer membrane lipoproteins / Vo Thi Bich Thuy, Nguyen Tuan Hung, Nghiem Ngoc Minh // Công nghệ Sinh học .- 2018 .- Number 16(4) .- P. 745-756 .- 610

It should be more of the deeply molecular biology studies to confirm the level agglutinating, antigen cleavage, peptide specificity matrives as well as neutralizing antitodies in the immune responses of DNA vaccine of these genes.

9 Ứng dụng và an toàn sử dụng các vật liệu nano trong nông nghiệp / Lê Thị Thu Hiền // Công nghệ Sinh học .- 2019 .- Số 17 (1) .- Tr. 1-15 .- 576

Tổng hợp và phân tích các nghiên cứu liên quan đến ứng dụng và tác động của các vật liệu nano đến cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật đất.