CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Học Tự Nhiên

  • Duyệt theo:
4 Các ứng dụng của kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ (FISH) trong nghiên cứu hệ gen / Hoàng Thị Như Phương, Huỳnh Thị Thu Huệ, Cao Xuân Hiếu // Công nghệ Sinh học .- 2020 .- Số 17 (3) .- Tr. 393-410 .- 570

Sơ lược một số hệ thống giải mã gen và đề cập đến nguyên lý, ứng dụng cũng như vai trò của kỹ thuật FISH trong các nghiên cứu giải mã hệ gen.

5 Biểu hiện tạm thời gen mã hóa protein ZmLEA14A trên cây thuốc lá Nicotiana benthamiana / Hà Hồng Hạnh, Lê Thị Thu Hiền, Huỳnh Thị Thu Huệ // Công nghệ Sinh học .- 2019 .- Số 17 (3) .- Tr. 491-497 .- 570

Trình bày kết quả chuyển gen ZmLEA14A tạm thời vào cây mô hình thuốc lá nhằm kiểm tra sự hoạt động biểu hiện ra protein của gen ở cả cấu trúc đã thiết kế.

6 Phân tích dạng tồn tại của kẽm trong mẫu nấm men / Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Minh Khang, Lê Đức Mạnh // Công nghệ Sinh học .- 2019 .- Số 17 (3) .- Tr. 519-525 .- 540

Hợp chất kẽm hữu cơ, vô cơ trong nấm men được tách pha trên nhựa D101 và định lượng bằng phổ khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS).