CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
3 Giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán / TS. Nguyễn Thanh Huyền, ThS. Triệu Linh Giang // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 237 tháng 7 .- Tr. 16-20 .- 332.6322

Giới thiệu về giám sát trên cơ sở rủi ro, cách thức thực hiện giám sát trên cơ sở rủi ro (GSTCSRR), kinh nghiệm áp dụng GSTCSRR tại một số nước, thách thức đặt ra.

4 Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường chứng khoán trong tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 / Trịnh Hồng Hà // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 237 tháng 7 .- Tr. 21-25 .- 332.6322

Trình bày hiện trạng và khả năng tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chứng khoán; Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chứng khoán.

5 Một số giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nhung // Tài chính doanh nghiệp .- 2018 .- Số 6 tháng 6 .- Tr. 12-15 .- 330

Trình bày các tiêu chí của phát triển bền vững và phát triển bền vững ở Việt Nam, 6 giải pháp trọng tâm.

6 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Đinh Thanh Nga // Tài chính doanh nghiệp .- 2018 .- Số 6 tháng 6 .- Tr. 16-17 .- 658

Trong bối canh rVieetj Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp VN được tiếp cận với nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh ra các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghieeph, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), cũng gặp phải không ít khó khăn và thách thức trong việc cập nhật thông tin vĩ mô, chuẩn bị năng lực tài chính, năng lực giao dịch quốc tế và chuẩn hóa quy trình xuất nhập khẩu.

7 Các quy định về tiền mã hóa : góc nhìn quốc tế / PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thái Linh // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Sô 236 tháng 6 .- Tr. 7-11 .- 332.4

Bài viết hướng tới các khía cạnh khác nhau của tiền mã hóa, thách thức và rủi ro, cơ hội cũng như triển vọng tương lai của tiễn mã hóa (TMH). Kinh nghiệm quốc tế ban hành Quy định điều chỉnh các hoạt động TMH nhằm đảm bảo nền kinh tế ổn định và phát triển.

8 Tổng quan về tiền mã hóa trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam / ThS. Phạm Tiến Mạnh, Trần Thị Phương Thảo, Đinh Lan Hương // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 236 tháng 06 .- Tr. 12-17 .- 332.4

Tiền mã hóa (TMH) xuất hiện trên thế giới từ những năm 2009, cho đến nay, mặc dù sự tồn tại của nó mang nhiều tranh cãi, nhưng nhiều tổ chức tài chính, nhà đầu tư đẽ chấp nhận TMH như là một xu hướng của tương lai. Tại Việt Nam, các quy định về pháp luật đối với TMH còn thiếu và chưa đồng bộ, trong khi hoạt động đầu tư vào loại hàng hóa này khá phổ biến trong cộng đồng đầu tư.

9 Tiền ảo và an ninh tài chính quốc gia / NCS.ThS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Nguyễn Thanh Huyền // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 236 tháng 06 .- Tr. 18-23 .- 332.4

Trình bày tiền ảo và blockchain, tội phạm tài chính và tiền ảo, phòng chống tội phạm tài chính, vấn đề gợi mở.

10 Chính sách tiền tệ trong bối cảnh hiện nay / TS. Nguyễn Thị Kim Thanh // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 236 tháng 6 .- Tr. 44-46 .- 332.4

Nêu lên những thành tựu đạt được của chính sách tiền tệ (CSTT) trong thời gian qua, đồng thời làm rõ những thuận lợi và khó khăn mà CSTT phải đối mặt trong thời gian tới, từ đó đề xuất những giải pháp CSTT phù hợp với bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn.