CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Đổi mới quản lý để phát triển kinh tế tư nhân: Thực trạng và một số khuyến nghị / Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh // Công thương (Điện tử) .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 70-75 .- 330

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong nền kinh tê thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều đổi mới nhằm khẳng định và phát huy vai trò của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế. Bài viết tập trung vào những đổi mới quan trọng về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong những năm gần đây, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập.

2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án / Phạm Thị Thu Hà // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 76-82 .- 658

Chúng ta thường nói đến 3 khía cạnh chính trong quản lý dự án, đó là quản lý chất lượng, thời gian và chi phí. Chất lượng đã đang và sẽ luôn là mục tiêu sống còn trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp, cũng như trong quản lý dự án. Các khía cạnh này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tuy nhiên trong bài viết này tác giả muôn tập trung nói về những vấn đề liên quan đến thời gian và chi phí và cái đích cuối cùng là làm thế nào để giảm thiểu chi phí, gia tăng hiệu quả thực hiện dự án đầu tư.

3 Huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh: Thực trạng và giải pháp / Trần Quốc Thịnh, Đào Văn Công // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 64-69 .- 658

Huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế là vấn đề quan tâm của các tỉnh, thành phố bởi đây là nền tảng và là cơ sở để tạo điều kiện tiền đề cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vì vậy, bài viết tổng hợp và phân tích thực trạng huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2008-2017, từ đó đề xuất giải pháp góp phần tăng cường huy động các nguồn vốn phục vụ cho sự ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh. Theo đó, tỉnh Tây Ninh cần chú trọng xây dựng chiến lược tầm nhìn dài hạn, cơ chế quy định thông thoáng và linh hoạt cũng như tăng cường xúc tiến đầu tư, điều này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho Tỉnh nhằm thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế.

4 Thực trạng và giải pháp của ngành Mía đường sau khi Việt Nam xóa bỏ hàng rào thuế quan theo hiệp định ATIGA / Nguyễn Mạnh Hà // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 63-68 .- 658

Mở cửa và hội nhập kinh tế đã đặt ngành Mía đường Việt Nam trước những cơ hội và thách thức lớn lao. Cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp đường Việt Nam trao đổi thương mại với các thị trường hấp dẫn trong khu vực cũng như trên thế giới, tiếp cận được với nguồn máy móc, vật tư với giá thành cạnh tranh với chất lượng cao... Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế, đặc biệt là thời điểm hiệp định Atiga có hiệu lực sẽ đặt ngành Mía đường trước những thử thách rất lớn. Bài viết đề cập đến thực trạng và giải pháp của ngành Mía đường sau khi Việt Nam xóa bỏ hàng rào thuế quan theo hiệp định Atiga (Hiệp định thượng mại hàng hóa ASEAN).

5 Phân tích ảnh hưởng của ngành Thép Việt Nam trước cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung / Trần Thị Thanh Thủy // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 54-57 .- 658

Ngày 06/7/2018, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chính thức bắt đầu sau khi các quy định áp thuế trị giá 34 tỷ USD của Mỹ nhằm vào hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực. Cuộc xung đột này gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ cho nhiều ngành công nghiệp trong đó có ngành Thép bởi hiện nay, Mỹ là quốc gia nhập khẩu thép lớn nhất thế giới với sản lượng nhập khẩu 2017 đạt 34,6 triệu tấn thép và Trung Quốc là một trong những nước xuất khẩu thép lớn nhất thế giới, mỗi năm xuất khẩu hàng trăm triệu tấn. Nếu mất thị trường Mỹ, Trung Quốc phải tìm các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích ảnh hưởng của ngành Thép Việt Nam khi Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu thông qua tăng thuế và áp dụng quota đối với ngành Thép.

6 Phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp: Thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp mới / Vũ Duy Hào, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Pha // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 43-48 .- 658

Doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế mỗi quốc gia, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo mới, tạo việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cũng như gọp phần hình thành và phát triển bền vững khu vực doanh nghiệp. Tại các quốc gia đang phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi, do đó để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ (doanh nghiệp mới thành lập) cần có lộ trình và sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Bài viết này thảo luận thực trạng phát triển các doanh nghiệp mới thành lập và kinh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp từ một số quốc gia, từ đó hàm ý chính sách đối với việc tạo môi trường và những hỗ trợ cần thiết nhằm cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung và phát triển các doanh nghiệp mới nói riêng.

7 Phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Thực trạng và giải pháp / Tô Hiến Thà, Nguyễn Hữu Tiệp // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 37-42 .- 658

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam là vùng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong thời gian qua, công nghiệp trong Vùng bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế, vai trò động lực của Vùng và quan điểm phát triển bền vững thì những kết quả trên còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Bài viết phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo cho ngành Công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển bền vững.

8 Lý thuyết phát triển công nghiệp tại các vùng lãnh thổ và những nội dung cần vận dụng trong phát triển công nghiệp ở các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam / Nguyễn Hữu Tiệp // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 32-36 .- 658

Phát triển công nghiệp tại một vùng lãnh thổ là một trong những nội dung quan trọng không chỉ riêng đối với sự phát triển của vùng lãnh thổ đó, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Phát triển công nghiệp địa phương một mặt làm gia tăng giá trị của địa phương đó, mặt khác là tìm cách phát huy các mặt mạnh, tìm kiếm và tạo ra những thế mạnh mới, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo và giải quyết vấn đề xã hội, tạo ra các giá trị gia tăng trên phương diện kinh tế - xã hội, văn hóa, cơ sở hạ tầng, tài chính, môi trường, con người,... Bài viết nghiên cứu các lý thuyết và mô hình thành công, từ đó rút ra các hạt nhân hợp lý áp dụng cho việc phát triển công nghiệp trên địa bàn các vùng kinh tế trọng điểm trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam là việc làm có ý nghĩa thực tiễn to lớn hiện nay.

9 Thực thi chế định kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 7 năm nhìn lại / Trần Diệu Loan // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 26-31 .- 340

Chế định kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao địch chung trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau 07 năm thực thi đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy vẫn phải đối mặt với một số khó khăn nhất định. Nguyên nhân từ những hạn chế này có thể do từ chính bản thân quy phạm đó hay từ việc triển khai áp dụng các quy định này bởi các cơ quan thực thi chưa thực sự hiệu quả. Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào các phong trào bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực và trên thế giới thông qua ACCP và ICPEN, cần phải có sự đánh giá, hoàn thiện cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao địch chung để tăng cường hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bài viết bàn về thực thi chế định kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau 7 năm triển khai.

10 Bất cập về thời điểm được giao dịch về quyền sử dụng đất và một số kiến nghị / Nguyễn Thị Phi Yến // .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 22-25 .- 340

Bài viết làm rõ 4 bất cập về thời điểm được phép giao dịch quyền sử dụng đất, đó là: (i) chưa khẳng định rõ thời điểm chuyển đổi quyền sử dụng đất khi diện tích đất đó có nguồn gốc do nhận chuyển quyền hoặc được công nhận quyền sử dụng đất; (ii) thời điểm được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất không thống nhất với thời điểm chuyển quyền sở hữu quyền tài sản của giao dịch tạo lập đất đó; (iii) quy định về thời điểm nhận thừa kế quyền sử dụng đất rất khó hiểu và khó vận dụng; (iv) quy định về thời điểm thực hiện giao dịch chưa thống nhất với Luật Kinh doanh bất động sản, khi một trong các bên là tổ chức kinh doanh bất động sản. Đồng thời, bài viết đã kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong thời gian tới.