CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Văn hóa của người Lô Lô Đen trong bối cảnh biến đổi kinh tế và du lịch ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang / TS. Trần Thị Mai Lan, ThS. Lê Thị Hường // Dân tộc học .- 2018 .- Số 5 (209) .- Tr. 60 - 70 .- 327

Trình bày các nội dung về: Đặt vấn đề; 2. Văn hóa truyền thống của người Lô Lô Đen; 3. Biến đổi về văn hóa của người Lô Lô ở Lũng Cá; 4. Các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng người Lô Lô.

2 Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn ở khu vực Tây Nam Bộ, Việt Nam / PGS.TS. Ngô Quang Sơn // Dân tộc học .- 2018 .- Số 5 (209) .- Tr. 71 - 79 .- 400

Đề xuất 4 nhóm mô hình cần được xây dựng gồm: 1. Mô hình đào tạo nghề theo tổ chức (với 6 mô hình cụ thể); 2. Mô hình đào tạo nghề theo lĩnh vực lao động (với 2 mô hình cụ thể); 3. Mô hình đào tạo nghề đối với lao động trong các vùng chuyên canh (với 2 mô hình cụ thể); 4. Mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở các làng nghề (với 3 mô hình cụ thể).

4 Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống (case study) trong giảng dạy học phần " kỹ năng làm việc nhóm" / Thái Hương Giang // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 10-12 .- 650

Đề cập tới việc ứng dụng phương pháp nghiên cứu tình huống (case study) trong giảng dạy học phần đối với môn học kỹ năng làm việc theo nhóm.

5 Những nhân tố tác động đến sự tham gia tiêu dùng hợp tác của người Việt Nam trên các nền tảng số (digital platform) của nền kinh tế chia sẻ / Nguyễn Ngọc Anh // .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 13-15 .- 658.8

Trình bày những nhân tố tác động đến sự tham gia tiêu dùng hợp tác của người Việt Nam trên các nền tảng số (digital platform) của nền kinh tế chia sẻ.

6 Phát húy vai trò của giảng viên đại học trong quá trình xây dựng đội ngũ trí thức hiện nay ở Việt Nam / Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nga // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 16-17 .- 658.3

Trình bày vai trò của người giảng viên đại học trong quá trình xây dựng đội ngũ trí thức và một số giải pháp để phát huy vai trò của giảng viên đại học.

7 Một số đề xuất về quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống phân phối bán lẻ ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Minh Phương // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 18-19 .- 658.8

Đề cập tới thực trạng và một số đề xuất về quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống phân phối bán lẻ ở Việt Nam hiện nay.

8 Thái độ của người tiêu dùng đối với dịch vụ bảo hiểm nhân thọ : trường hợp Ấn Độ / Đỗ Thị Dung, Mai Thị Hường // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 20-22 .- 368.2

Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng Ấn Độ đối với dịch vụ bảo hiểm. Kết quả của Gautam và Kumar 2012 của nghiên cứu cho thấy các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế xã hội cơ bản là các biến có tác động đáng kể đến thái độ của người tiêu dùng đối với dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trong bối cảnh thị trường Ấn Độ...

9 Thực trạng đình công trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu kinh tế trọng điểm phía Nam / Trần Văn Hưng // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 23-25 .- 658

Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại khu kinh tế trọng điểm phía Nam; Thực trạng đình công trong 20 năm qua tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Kết luận và kiến nghị.

10 Mối quan hệ giữa thỏa mãn công việc, gắn kết công việc và dự định nghỉ việc của nhân viên : nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre / Hoàng Lệ Chi, Hồ Tiến Dũng // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2018 .- Số 527 tháng 10 .- Tr. 26-28 .- 658

Nghiên cứu thực hiện tại các doanh nghiệp tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy thỏa mãn công việc có ảnh hưởng ngược chiều đến dự định nghỉ việc và ảnh hưởng thuận chiều đến gắn kết tổ chức. Đến lượt của mình, gắn kết tổ chức có ảnh hưởng ngược chiều ddeebs dự định nghỉ việc.