Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Nghiệp vụ sư phạm đại học : giáo trình được biên soạn theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Tác giả: GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp, GS.TS. Phạm Thành Nghị

Giới thiệu về hệ thống và quản lý giáo dục đại học ở thế giới và Việt Nam; Tâm lý học và giáo dục đại học; Lý luận và phương pháp dạy học đại học; Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học; Đo lường và đánh giá trong giáo dục đại học; Sử dụng công nghệ trong giảng dạy đại học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 25
 • Đang rỗi: 25
.jpg

Software quality assurance : from theory to implementation

Tác giả: Daniel Galin

Part 1: Introduction. Part 2: Pre-project software quality components. Part 3: SQA components in the project life cycle. Part 4: Software quality infrastructure components. Part 5: Management components of software quality. Part 5: Standards, certification and assessment. Part 6: Organization for quality asurance.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Metrics and models in software quality engineering : 2nd ed.

Tác giả: Stephen H. Kan, Capers Jones

What is software quality. Software development process models. Fundamentals of measurement theory. Software quality metrics overview. Applying the seven basic quality tool in software development. Defect removal efectiveness. The rayleigh model. Exponential distribution and reliability growth models. Qualiy management models.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Systems analysis and design : 2nd ed.

Tác giả: Donald Yeates, Tony Wakefield

The context for analysis and design. Approaches to analysis and design. Communicating with people. Building better systems. Project management. Systems analysis: concept. Systems analysis: Planning the approach. Systems analysis: Asking question and collecting data. System analysis: Recording the information. Object-oriented methods. Systems analysis: Modelling systems behaviour. Systems analysis: Meeting business requirements. From analysis to design. System design: Information security. Systems design: Human-computer interaction. Systems design: System interfaces. Systems designL Logical data design.Systems design: Files. Systems design: Databases. Systems design: Physical data design. Systems design: Data communications. Systems implementation. Change management.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Modern operating systems

Tác giả: Andrew S. Tanenbaum

Introduction. Processes and threads. Memory management. File systems. Input/output. Deadlocks. Multimedia operating systems.Multiple processor systems. Security. Case study 1: Linux. Case study 2: Windows vista.Case study 3: Symbian OS. Operating system design. Reading list and bibliography.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4