CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Kiến Trúc

  • Duyệt theo:
1 Các xu hướng thiết kế sản phẩm hiện nay và những yếu tố mới trong việc đánh giá thẩm mỹ / Ngô Thị Thu Trang // Xây dựng .- 2019 .- Số 07 .- Tr. 145-151 .- 720

Giới thiệu các quan điểm lý luận mới về thẩm mỹ trong thiết kế sản phẩm kèm theo một loạt các dẫn chứng thực tế từ các xu hướng thiết kế hiện nay như Thiết kế sinh thái, Thiết kế bền vững, Thiết kế cho cảm xúc, Thiết kế trải nghiệm người dùng, Thiết kế tương tác...Từ sự tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng trong tiêu chí đánh giá thẩm mỹ sản phẩm, bài viết cũng đề xuất quy trình đánh giá thẩm mỹ nên bao gồm hai bước: Bước phân loại dựa trên ba yếu tố tổng quan (thời gian, không gian, mục tiêu thiết kế); và bước phân tích sâu về hiệu quả thị giác trong thiết kế, sự độc đáo và đặc trưng, sự hiệu quả cho công năng và ý nghĩa của sản phẩm, các đặc điểm và tính cách riêng của sản phẩm, và các yếu tố điều tiết khác như văn hóa, đạo đức xã hội...Quy trình này có thể được áp dụng trong việc đánh giá các đồ án thiết kế của sinh viên hiện nay.

2 Ứng dụng phương pháp liên ngành tiếp cận các kỹ năng thế kỷ 21 trong đào tạo thiết kế / Ngô Thị Thu Trang // Xây dựng .- 2019 .- Số 07 .- Tr. 188-191 .- 720

Mô tả kết quả thực nghiệm từ việc ứng dụng phương pháp liên ngành nhằm tiếp cận và truyền tải các kỹ năng được đề cập trong thuyết Các Kỹ Năng Thế kỷ 21 vào chương trình đào tạo.

3 Đề xuất giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ điều tiết đò xu – Tp. Đà Nẵng / Lê Năng Định, Lê Thị Kiều Oanh // Xây dựng .- 2019 .- Số 07 .- Tr. 203-208 .- 363

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hồ điều tiết Đò Xu nhằm đưa ra giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ phù hợp trong việc điều tiết nước mưa, điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan,... Qua đánh giá về hệ thống thoát nước lưu vực hồ, chất lượng nước hồ, xác định khối lượng và tính chất bùn cặn trong hồ; tác giả nhận thấy hiện nay mức độ ô nhiễm của hồ đang có xu hướng tăng dần.

4 Thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc / Trương Ngọc Quỳnh Châu // Xây dựng .- 2019 .- Số 08 .- Tr. 238-244 .- 624

Tổng quan về thực tế ảo và thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc tại Việt Nam. Cơ sở khoa học ứng dụng thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc. Đề xuất vận dụng thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc ở Việt Nam.

5 Thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị / ThS. Đặng Trần Hiếu // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 14 (316) .- Tr. 31 – 33 .- 720

Ghi lại một số ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu Quốc hội xung quanh nôi dung về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

7 Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng / Lê Minh Sơn // Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 51-56 .- 720

Nghiên cứu khảo sát các công trình kiến trúc công sở trên địa bàn các quận huyện của thành phố Đà Nẵng, sau đó tiến hành phân loại và đánh giá các công trình này ở phương diện thẩm mỹ kiến trúc, cuối cùng đưa ra nhận định xu hướng thiết kế kiến trúc công sở nào cần được phát huy và xu hướng nào nên hạn chế.

8 Bài học kinh nghiệm quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội / PGS. TS. KTS. Lưu Đức Cường, ThS. KTS. Lê Hoàng Phương // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 36-40 .- 720

Trình bày bối cảnh hình thành các đô thị vệ tinh Thủ đô Hà Nội. Định hướng phát triển đối với đô thị trung tâm, đối với các đô thị vệ tinh Hà Nội. Phát triển hạ tầng khung kết nối đô thị vệ tinh Hà Nội. Bài học kinh nghiệm cho phát triển đô thị vệ tinh.

9 Liên kết giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh phục vụ phát triển bền vững thành phố Hà Nội / TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng, ThS. Nguyễn Ngọc Tiệp // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 42-47 .- 720

Trình bày thực trạng phát triển đô thị trung tâm của Hà Nội. Vai trò của đô thị vệ tinh trong tổng thể định hướng phát triển của Hà Nội. Những khó khăn, bất cập đối với việc phát triển đô thị vệ tinh để đạt được các mục tiêu phát triển vền vững toàn thành phố. Những định hướng giải pháp để phát triển đô thị vệ tinh nhằm giảm tải áp lực cho đô thị trung tâm Hà Nội trong thời gian tới.

10 Tổ chức lại không gian đô thị cho sự ra đời và vận hành của các thành phố vệ tinh ở TP. Hồ Chí Minh / PGS. TS. Nguyễn Minh Hòa // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 48-51 .- 720

Bài viết tập trung làm rõ hai điều: Thứ nhất, tại sao TP. HCM không ra đời các thành phố vệ tinh cho dù đã có ý định hình thành từ rất lâu. Thứ hai, là tổ chức lại không gian hành chính theo mô hình tỉnh và vùng đô thị để đảm bảo cho ra đời đô thị vệ tinh, cũng như các đơn vị hành chính thứ bậc trong đô thị.