CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Tiếng Anh

  • Duyệt theo:
1 Đôi điều cần chú ý khi dịch câu trần thuật tiếng Việt và tiếng Anh / Tô Minh Thanh // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 7 .- Tr. 03-22 .- 428

Bài viết có thể hỗ trợ người đọc diễn đạt những ý tương đương về ngữ nghĩa để chuyển dịch câu trần thuật tiếng Anh cơ bản và ngược lại.

3 Một vài chiến lược ghi chép hiệu quả để cải thiện kĩ năng nghe hiểu / Nguyễn Thị Kim Chi // Ngôn Ngữ & đời sống .- 2019 .- Số 10 (290) .- Tr. 66 – 70 .- 372.6

Bài viết gợi ý về chiến lược ghi chép hiểu quả để cải thiện kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh. Người học cần nắm vững những kĩ năng được gợi ý để đối mặt với những khó khăn khi học tiếng Anh.

4 Thể chế kinh tế thị trường và vấn đề sở hữu ở Việt Nam / Phí Mạnh Hùng // Nghiên cứu kinh tế .- 2017 .- Số 3(466) tháng 3 .- Tr. 3-19 .- 330

Phân tích làm rõ vì sao tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam diễn ra rất chậm và thảo luận một số hướng giải quyết.

5 Khởi nghiệp tại Việt Nam: Nhân thức và những kết quả bước đầu / Bùi Nhật Quang // Nghiên cứu kinh tế .- 2017 .- Số 3(466) tháng 3 .- Tr. 12-19 .- 658

Việc đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam được thực hiện trong bối cảnh nhà nước có quan điểm ngày càng cởi mở hơn đối với khu vực tư nhân, coi kinh tế nhân là một động lực quan trọng. bài viết trình bày một số kết quả ban đầu của xu hướng mới này.

6 Đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng của từ “hot” trong tiếng Anh và nghĩa dịch tương đương sang tiếng Việt / PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2016 .- Số 9 (251)/2016 .- Tr. 34 – 46 .- 400

Mô tả đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng của từ “hot” trong tiếng Anh và nghĩa dịch tương đương của từ “hot” sang tiếng Việt kết hợp với phương pháp định tính và định lượng.

8 Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt nhìn từ lí thuyết ngôn ngữ ma trận / ThS. NCS. Nguyễn Thị Huyền // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2016 .- Số 9 (251)/2016 .- Tr. 45 – 53 .- 400

Giới thiệu mô hình lý thuyết giúp lý giải những cơ chế bên trong hiện tượng chuyển mã, đó là Ngôn ngữ ma trận của Myers-Scotton được công bố lần đầu tiên năm 1993. Qua đó, tìm hiểu những cơ chế ngữ pháp của tiếng Việt và tiếng Anh khi chúng tương tác lẫn nhau trong các diễn ngôn chuyển mã.

9 Khả năng tạo vần của các yếu tố cấu thành âm tiếng Việt trong thơ bảy chữ hiện đại / Đồng Hoàng Hưng // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2016 .- Số 9 (251)/2016 .- Tr. 71 – 78 .- 400

Trên cơ sở khảo sát 360 bài thơ bảy chữ của 4 nhà thơ: Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Tố Hữu, Chế Lan Viên, bài viết bàn về khả năng tạo vần của các yếu tố cấu thành âm tiết tiếng Việt trong thơ bảy chữ hiện đại.

10 Lời trích dẫn trong bản tin tiếng Anh dưới góc nhìn của ngữ pháp chức năng / Nguyễn Thị Thu Hiền // Ngôn ngữ .- 2016 .- Số 9 (328)/2016 .- Tr. 50 – 58 .- 400

Phân tích giá trị của lời trích dẫn qua góc nhìn của ngữ pháp chức năng sẽ giúp các nhà ngữ học luận giải được mức độ khách quan của bản tin. Bài viết sử dụng ngữ pháp chức năng của Halliday làm công cụ phân tích giá trị của lời trích dẫn 100 bản tin tiếng Anh từ tờ báo The New York Times.