CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Môi Trường

  • Duyệt theo:
12 Thực trạng phát sinh chất thải rắn và biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa / Lê Ngọc Kim Ngân, Lê Khắc Lĩnh // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 43-44 .- 363

Thực trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; Triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố; Một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

13 Đốt rác phát điện – Hướng tiếp cận công nghệ tương lai / Nguyên Khôi // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 (330) .- Tr. 44 - 45 .- 363

Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa tại các thành phố và các khu đô thị của nước ta hiện nay đang phát sinh một lượng lớn rác thải, nếu không có chính sách, phương pháp và công nghệ xử lý phù hợp sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường trầm trọng. Trong các phương án xử lý chất thải, đặc biệt chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ đốt rác phát điện đang là công nghệ tối ưu. Công nghệ này đang được sử dụng rông rãi trên thế giới với nhiều ưu điểm, vừa giúp giảm thiểu ONMT vừa thu hồi, tái tạo nâng lượng trong sản xuất. Việt Nam đang lựa chọn, phổ birsn áp dụng công nghệ này tại các đô thị.

14 Hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường / Nguyễn Thị Bích // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 (330) .- Tr. 48 - 50 .- 363

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để xin ý kiến các bộ/ngành, trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ hợp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, quản lý chất thải là những nội dung được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp quan tâm trong Dự thảo Luật.

15 Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý / Thảo Nguyễn // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 (330) .- Tr. 53 - 54 .- 363

Trong những năm qua, công nghệ thông tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Các tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia trên thế giới đã triển khai các chương trình nghị sự phát triển và thức đẩy thông tin không gian địa lý để giải quyết những thách thức về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

16 Giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh ở Việt Nam / Mai Văn Tiến // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (331) .- Tr. 11 - 13 .- 363

Là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam xác định phương thức Tăng trưởng xanh là mục tiêu cho phát triển bền vững đất nước và thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đó cũng là cơ hôi nâng cao đời sống cho người dân thông qua việc tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và tiếp tục theo đuổi thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

17 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường không khí trong sản xuất bao bì / Nguyễn Văn Tuấn // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (331) .- Tr. 25 - 27 .- 363

Nghiên cứu tiến quan trắc 30 mẫu không khí để đán giá hiện trạng môi trường không khí ở các khu vực của công ty. Kết qura nghiên cứu cho thấy, các chỉ tiêu nhiệt độ, tiếng ồn đều vượt quy chuẩn cho phép; độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, bụi hô hấp, hơi khí độc Benzen (0,04-2,01 mg/m3), methyl ethyl ketone (0,06-17,08 mg/m3) đạt chuẩn cho phép. Hiện trạng chất lượng môi trường lao động tại công ty ở mức độ ô nhiễm vừa.

18 Quản lý chặt chẽ nguồn phát thải, giảm hiệu ứng khí nhà kính / Phương Đông // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 5 (331) .- Tr. 43 - 44 .- 363

Thế giới nói chung, nước ta nói riêng, đang đối mặt với sự nóng lên curakhis hậu toàn cầu, trong đó chủ yếu là nguồn phát thải khí nhà kính. Phát thải khí nhà kính chiếm trên 90% lượng CO2 và 75% lượng khí nhà kính khác phát thải ở các nước đang phát triển 95% các khí phát thải từ Ngành Năng lượng CO2, còn lại là CH4 và NO với mức tương đương.

19 Một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường / Vũ Thị Duyên Thủy // Môi trường .- 2020 .- Số 2 .- Tr. 9 - 11 .- 363

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về quản lý chất thải như: Chuyển quy định về quản lý chất thải phóng xạ sang phạm vi quản lý của Luật Năng lượng nguyên tử; quy định rõ hơn việc phân loại chất thải rắn thông thường… từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của Luật.

20 Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 / Nguyễn Hoàng Ánh // Môi trường .- 2020 .- Tr. 18 - 19 .- Tr. 18 - 19 .- 363

Trình bày nội dung đánh giá về cơ sở lý luận và thực tiễn khi thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và một số đề xuất hoàn thiện tiêu chí 17 cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo (2021 – 2025).