Hướng dẫn sử dụng Thư viện số

Để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu điện tử trên trang Thư viện Số http://thuvienso.duytan.edu.vn, bạn đọc vui lòng đọc files Điều khoản sử dụng và Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

File đính kèm