CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Pháp luật Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Lê Hoàng Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Phúc |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa; Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Định hướng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại - Thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Lê Gia Hân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Quyên |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản và pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án; Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp hoàn thiện.

Pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Thực tiễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Võ Gia Bảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Thị Quyên |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp và pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp hoàn thiện.

Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động bằng Tòa án – thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Văn Duy |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Khái quát chung về tranh chấp hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại tòa án; Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa và thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Võ Ngọc Lam Giang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thị Bích Ngân |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại thành phố Đà Nẵng.