CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đồng Khởi Phát
 • Tác giả: Võ Thị Thu Thủy |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh |
 • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đồng Khởi Phát; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đồng Khởi Phát.

Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng theo mô hình IDIC tại công ty xăng dầu khu vực V – TNHH MTV
 • Tác giả: Nguyễn Bá Khôi |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Đại Phong |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V- TNHH MTV; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V – TNHH MTV theo mô hình IDIC.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô Bộ Quốc Phòng
 • Tác giả: Lưu Văn Bắc |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Sơn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty XD Lũng Lô - Bộ Quốc phòng; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lũng Lô - Bộ Quốc phòng.

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 3
 • Tác giả: Nguyễn Vũ Bảo Chiêu |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về chăm sóc khách hàng trong Doanh nghiệp dịch vụ Viễn thông; Chương 2: Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3.

Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Nguyễn Quốc Khánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Duy Khương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1. Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chương 2. Đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.