CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Quản lý rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
 • Tác giả: Lê Thanh Sơn |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Khái quát về thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng; Chương 2: Thực trạng các rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chương 3: Một số đề xuất quản lý rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Chiến |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Dư |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc; Chương 3: Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang
 • Tác giả: Lê Thị Thanh Hằng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thanh Toàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về lòng trung thành của nhân viên; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; Chương 4: Kết luận và khuyến nghị.

Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Kho Bạc Nhà Nước Tân Hiệp, Kiên Giang
 • Tác giả: Phan Việt Dũng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Lý luận về thúc đẩy động cơ làm việc cho người lao động; Chương 2: Thực trạng công tác thúc đẩy động cơ làm việc cho CBCC tại KBNN huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang; Chương 3: Giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho CBCC tại KBNN huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang.

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đông Nam Phú Quốc
 • Tác giả: Đào Giang Nam |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Lợi |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần Đông Nam Phú Quốc; Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần Đông Nam Phú Quốc.