CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Đức Hòa
 • Tác giả: Lê Hữu Phi |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Đức Hòa; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Đức Hòa.

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 04, TP Hồ Chí Minh
 • Tác giả: Nguyễn Đinh Nam Phong |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp; Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 04, TP Hồ Chí Minh; Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 04, TP Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Mai Sương Travel
 • Tác giả: Mai Phương |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ; Thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Mai Sương Travel; Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Mai Sương Travel.

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Dinh Dưỡng Động Vật EH Long An, Việt Nam
 • Tác giả: Kiều Thanh Quốc |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Tuyết |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Những vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh; Thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Dinh Dưỡng Động Vật EH Long An, Việt Nam; Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Dinh Dưỡng Động Vật EH Long An, Việt Nam.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tại tỉnh Long An
 • Tác giả: Trương Trần Quốc |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Sơn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tại tỉnh Long An; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tại tỉnh Long An.