CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn thiết kế tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Phước
 • Tác giả: Ngô Thị Thanh Thúy |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Cơ sở lý luận về dịch vụ hài lòng của khách hàng; Tình hình kinh doanh và thực trạng tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Phước; Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn thiết kế tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Phước; Giải pháp Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn thiết kế tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Phước.

Marketing quan hệ nhằm XD và duy trì lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với nhóm sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương VN CN Đà Nẵng
 • Tác giả: Đinh Trọng Dũng |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Cơ sở lý luận; Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương VN CN Đà Nẵng và thực trạng marketing quan hệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương VN CN Đà Nẵng; Mô hình điều tra; Giải pháp.

Truyền thông marketing online nhằm thu hút khách hàng sử d ụng dịch vụ SEO tổng thể của Công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng (SEANGON)
 • Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Liên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Như Lâm |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Những vấn đề cơ bản của Truyền thông marketing online; Thực trạng hoạt động kinh doanh và Truyền thông marketing online của Công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng (SEANGON); Giải pháp Truyền thông marketing online nhằm thu hút khách hàng sử d ụng dịch vụ SEO tổng thể của Công ty TNHH Truyền thông Thịnh Vượng (SEANGON).

Giải pháp nâng cao sự hài lòng công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt
 • Tác giả: Huỳnh Tiến Thi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Nguyên Khoa |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên; Tình hình hoạt động và thực trạng Công ty; Phương pháp nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viện tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt; Phương pháp nghiên cứu về sự hài lòng công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt; Đưa ra kết luận và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt.

Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Techcombank Đà Nẵng - PGD Chợ Hàn
 • Tác giả: Huỳnh Ái Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hạnh |
 • Chuyên ngành: Ngân hàng

Cơ sở lý luận chung về ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại; Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Techcombank Đà Nẵng - PGD Chợ Hàn; Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Techcombank Đà Nẵng - PGD Chợ Hàn.