CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng game trên nền tảng Unity
 • Tác giả: Lê Khắc Quân, Trần Xuân Trung Vĩ, Hồ Khắc Bảo Thiên |
 • Giảng viên hướng dẫn: Phạm An Bình |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Bao gồm: Tài liệu proposal. Tài liệu kế hoạch dự án. Tài liệu user story. Tài liệu product backlog. Tài liệu thiết kế giao diện. Tài liệu kiểm thử 1, 2, 3. Tài liệu meeting.

Xây dựng website tạo mã QR code
 • Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Trí, Phạm Đức Mạnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn Dược |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Bao gồm: Tài liệu proposal. Tài liệu project plan. Tài liệu User story. Tài liệu Product backlog. Tài liệu kiến trúc. Tài liệu Sprint backlog. Tài liệu user interface. Tài liệu test plan. Tài liệu test case. Tài liệu meeting. Tài liệu meeting with mentor.

Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng
 • Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Đạt, Nguyễn Trần Thiện Cảm |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Dũng |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Bao gồm: Tài liệu proposal. Tài liệu User story. Kế hoạch dự án. Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu. Tài liệu Sprint 1. Tài liệu meeting. Tài liệu meeting with mentor. Tài liệu Sprintbacklog-2. Tài liệu kiểm thử.

Xây dựng hệ thống gia sư trực tuyến trên nền tảng ruby on rails
 • Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng, Lưu Đức Trường, Nguyễn Thị Lanh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Bàn Thạch |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Bao gồm: Tài liệu Proposal. User requirement document. Tài liệu kiến trúc. Tài liệu kế hoạch dự án. Product backlog. Tài liệu Sprint backlog. Tài liệu thiết kế giao diện. Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu. Tài liệu kiểm thử. Biên bản cuộc họp giảng viên. Biên bản họp Sprint. Configuration management document.

New or old - a support website for management exchange and deposit fashion items
 • Tác giả: Le Van Đat, Dang Anh Khoa, Ngo Van Quoc |
 • Giảng viên hướng dẫn: Phan Long |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Including: Proposal; Project plan document; User stories document; Product backlog document; User interface design document; Test plan document; Meeting sprint 1 document; Meeting sprint 2 document.