CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng
 • Tác giả: Dương Quang Hậu |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Hồng Lê |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình lý thuyết nghiên cứu sự hài long của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ; Chương 2: Thực trạng hoạt động tại trường Cao đẳng Thương mại hiện nay; Chương 3: Thiết kế và trình bày kết quả nghiên cứu; Chương 4: Kết luận và khuyết nghị.

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo Vy |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Đức Toàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Chương 2: Tổng quan về dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi; Chương 3: Thiết kế mẫu nghiên cứu và kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại BIDV Quảng Ngãi; Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị để phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV Quảng Ngãi.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Tuyết |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã; Chương 2: Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối dịch vụ viễn thông tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3
 • Tác giả: Trần Việt Anh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phú Thái |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối; Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối dịch vụ viễn thông tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3; Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối dịch vụ viễn thông tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3.

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi
 • Tác giả: Nguyễn Thiên Phước |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Văn Nhàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng trong Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi; Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi.