CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Xây dựng hệ thống Business Intelligence system phục vụ khai thác dữ liệu giao thông thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Bùi Văn Vượng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Gia Như |
 • Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Chương 1. Tổng quan về Business Intelligence System và khai phá dữ liệu; Chương 2. Kiến trúc Business Intelligence System với Power BI; Chương 3. Triển khai hệ thống Business Intelligence System với bộ dữ liệu tình hình đường bộ và dữ liệu các vụ tai nạn xáy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hoàn thiện công tác kế toán Ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Tác giả: Trần Văn Cường |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán ngân sách xã, phường; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành.

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN tỉnh Quảng Nam
 • Tác giả: Bùi Thị Ánh Tuyết |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đức Toàn |
 • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1: Lý luận chung về KSNB hoạt động tín dụng tại NHTM; Chương 2: Thực trạng KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam.

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi
 • Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Thái |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh |
 • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chi thường xuyên tại đơn vị sự nghiệp công lập; Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi; Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Tranh |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh |
 • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng; Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.