CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Dược

  • Duyệt theo:
7 Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp D của carvedilol / / Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Như Ngọc, Phan Tấn Vương // Dược học .- 2020 .- Số 5 (số 529 năm 60) .- Tr. 28-32 .- 615

Trình bày phương pháp tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp D của carvedilol, định lượng thiết lập chất đối chiếu.

8 Nghiên cứu cải thiện hiệu suất chiết xuất rutin từ nụ hoa hòe bằng biến đổi cơ hóa học / Trần Trọng Biên, Vũ Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh // Dược học .- 2020 .- Số 5 (số 529 năm 60) .- Tr. 58-65 .- 615

Khảo sát, lựa chọn được các thông số, điều kiện thích hợp cho quá trình chiết xuất rutin từ nụ hoa hòe, sử dụng kỹ thuật biến đổi cơ hóa học để cải thiện hiệu suất chiết xuất. Đồng thời, phương pháp chiết xuất với hỗ trợ cơ hóa được so sánh với một số phương pháp chiết xuất khác.

9 Nghiên cứu bào chế vi nang metronidazol bằng phương pháp tách pha đông tụ / Nguyễn Nữ Huyền My, Lê Hoàng Hảo, Nguyễn Ngọc Chiến // Dược học .- 2020 .- Số 5 (số 529 năm 60) .- Tr. 65-69 .- 615

Đánh giá ảnh hưởng một số yếu tố về công thức và phương pháp bào chế đến một số chỉ tiêu chất lượng của vi nang metronidazol.