CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Lý Luận Chính Trị

  • Duyệt theo:
1 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội của người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc UBND Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Chu Mạnh, Nguyễn Hữu Dũng // .- 2019 .- Số 14 (2) .- Tr. 45 - 60 .- 155.645

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà lãnh đạo tại các đơn vị thể hiện phong cách dân chủ, và tiếp theo đó là phong cách tự do. Về khía cạnh sức khỏe của người lao động, kết quả cho thấy người lao động có tình trạng tốt về sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội.

3 Tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu / Ngô Huy Hoàng // .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 28-31 .- 335.5

Tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu được kết tinh từ truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam, truyền thống đấu tranh của quê hương Nghệ An và sự tiếp thu văn hóa Đông - Tây. Đồng thời, tư tưởng yêu nước của ông còn được nuôi dưỡng, hình thành qua môi trường giáo dục của gia đình, qua tiếp thu tư tưởng tiến bộ của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian nguy của bản thân.

4 Tác phẩm "Đường kách mệnh" khởi đầu tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới / Bùi Đình Phong // Khoa học chính trị (Điện tử) .- 2018 .- Số 01 .- Tr. 3-6 .- 335.501

Tác phẩm "Đường kách mệnh" của Nguyễn ái Quốc chứa đựng nhiều nội dung đổi mới, nổi bật là đổi mới con đường tổ chức, phương pháp cách mạng và cả những vấn đề kinh tế. Trải qua hơn 90 năm, những tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị lí luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

5 Quan điểm Hồ Chí Minh về nông nghiệp và sự vận dụng của Đảng trong thời kì đổi mới / Biền Quốc Thắng, Phạm Văn Phú // .- 2018 .- Số 01 .- Tr. 7-11 .- 335.527 1

Hệ thống hóa một cách khá đầy đủ và toàn diện các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về nông nghiệp. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập đến sự vận dụng sáng tạo các quan điểm Hồ Chí Minh về nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

6 Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 khóa XII / Lưu Ngọc Tố Tâm // .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 9-13 .- 335.5

Hơn 80 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trên chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng, Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vị trí người lãnh đạo, đội tiền phong, xứng đáng là danh dự, là lương tâm của dân tộc. Đồng thời, Cương lĩnh, Điều lệ, văn kiện, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các kì đại hội đều nhất quán chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

7 Nước Nga trong "kỷ nguyên Putin": những thành tựu và vấn đề còn tồn tại / Hà Mỹ Hương // Lý luận chính trị .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 90-96 .- 320

"Kỷ nguyên Putin" khởi đầu từ ngày 31-12-1999, khi thủ tướng V.Putin nước chân vào Điện Kremlin để điều hành đất nước đến nay. Việc đắc cử Tổng thống Liên bang Nga trong cuộc bầu cử ngày 18-3-2018 với số phiếu tín nhiệm cao nhất trong tất cả các kỳ bầu cử tổng thống Nga đã cho ông Putin thêm 6 năm chèo lái con tàu Nga, nghĩa là tới năm 2024, nước Nga sẽ tròn 1/4 thế kỷ sống trong "kỷ nguyên Putin". Trong 18 năm qua, nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu, song còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

8 Vai trò của Nhà nước và sự tham gia của người dân trong phong trào làng mới ở Hàn Quốc / Nguyễn Trọng Bình // .- 2018 .- Tr. 97-104 .- 320.9

Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc được bắt đầu vào thập niên 70 thế kỷ XX đã làm thay đổi một cách cơ bản đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội ở nông thôn Hàn Quốc. Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện đúng vai trò tổ chức, động viên của Nhà nước và phát huy đầy đủ tính tự chủ cùng sự tham gia cảu người dân là một nhân tố cơ bản đảm bảo cho sự thành công của phong trào này. Bài viết phân tích vai trò tổ chức, động viên của Nhà nước và sự tham gia cảu người dân trong Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc.

9 Chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với Asean trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI / Ngô Phương Anh // .- 2018 .- Số 6 .- Tr. 111-117 .- 327

Chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản đối với ASEAN thế kỷ XXI được xây dựng nhằm hướng đến ba mục tiêu cụ thể: vực dậy nền kinh tế Nhật Bản, khắc phục tình trạng thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm Nhật Bản không bị gạt ra bên lề cuộc chơi hội nhập kinh tế trong khu vực. Chính sách này đã được triển khai toàn diện cả trên lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và viện trợ phát triển chính thức ODA. Kết quả tích cực từ chiến lược ngoại giao kinh tế với ASEAN của Nhật Bản là do cường quốc này rất coi trọng vai trò "hạt nhân" trung tâm trong các cơ chế hợp tác và cấu trúc khu vực của ASEAN.

10 Thực trạng và nhưng thách thức của cuộc chiến chống khủng bố quốc tế / Nguyễn Xuân Khai // Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông .- 2015 .- Số 11/2015 .- Tr. 3-6 .- 320

Phân tích sự hình thành và lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố, ảnh hưởng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Trung Đông, những thách thức trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.