CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Lý Luận Chính Trị

  • Duyệt theo:
1 Những sự kiện chính trị nổi bật Châu Âu năm 2019 và triển vọng năm 2020 / Đào Bảo Ngọc // Nghiên cứu Châu Âu .- 2020 .- Số 1 (232) .- Tr. 19-30 .- 320

Phân tích và làm rõ những biến động về chính trị châu Âu năm 2019 và những dự báo về triển vọng đối với châu Âu trong năm 2020.

3 Đổi mới chính trị trước yêu cầu cải cách, phát triển kinh tế ở Trung Quốc trong quá trình cải cách / Nguyễn Trọng Bình, Lê Minh Hiền // Nghiên cứu Trung Quốc .- 2020 .- Số 4 (224) .- Tr. 3-13 .- 320

Phân tích đổi mới chính trị trước yêu cầu phát triển kinh tế qua các giai đoạn chủ yếu trong tiến trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc.

4 Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam / Lưu Phước Vẹn, Trần Công Dũ // .- 2020 .- Số 725 .- Tr. 11 – 15 .- 330

Nhóm tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về cải cách hành chính, nội dung cải cách hành chính, kết quả đạt được, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng cải cách hành chính ở Việt Nam trong thời gian tới.

5 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay / Trần Huy Ngọc // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2019 .- Số 540 .- Tr. 93-94 .- 371.018

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và coi đây là lực lượng then chốt bảo đảm cho sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp chúng ta nhìn nhận, đánh giá, lựa chọn những người cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, đủ chức, đủ tài để tham gia vào bộ máy chính quyền.

6 Xu hướng biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 / Mai Thị Thắm // Khoa học Xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 12 .- Tr. 152-158 .- 332

Phân tích những xu thế biến đổi của giai cấp công nhân sẽ giúp Việt Nam có chính sách, chiến lược phù hợp trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hiện nay.

7 Dòng học của người Tày ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thùy Dương // Khoa học Xã hội Việt Nam .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 82-89 .- 392.09597

Dòng học lá khái niệm chỉ những người được sinh từ cùng một thủy tổ, có quan hệ hyết thống. Do vậy, quy ước trở thành sợi dây vô hình, nhưng bền chặt cố kết mọi thành viên trong dòng họ với nhau.

8 Hiệu quả và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn lí luận chính trị ở trường đại học / Phan Thị Phương Anh // Khoa học Xã hội Việt Nam .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 109-117 .- 320

Lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng trong trường học, do đó cần phải đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị theo quan điểm cũng như tiêu chuẩn của công tác tư tưởng.

9 Vốn xã hội trong tục ngữ, ca dao Việt Nam / Nguyễn Thị Bích Thủy // Khoa học Xã hội Việt Nam .- 2020 .- Số 2 .- Tr. 63-69 .- 895

Nghiên cứu về vốn xã hội trong tục ngữ, ca dao của cha ông xưa góp phần đưa đến cái nhìn đầy đủ về chiều dài phát triển của khái niệm vốn xã hội trong nghiên cứu khoa học xã hội hiện nay.

10 Các mục từ lịch sử Việt Nam trong Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc / Bùi Thanh Phương, Phạm Thị Huyền // Khoa học Xã hội Việt Nam .- 2020 .- Số 2 .- Tr. 98-106 .- 959

Đại bách khoa toàn thư Trung Quóc gồm 74 quyển, được biên soạn theo phân ngành. Trong đó, 2 quyển Lịch sử nước ngoài giới thiệu các mục từ về lịch sử Việt Nam dưới góc nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Các tác giả của 2 cuốn Lịch sử nước ngoài chưa thực sự khách quan khi phản ánh một số vấn đề của lịch sử Việt Nam. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ, cách đánh giá của người nước ngoài về lịch sử Việt Nam.