CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
11 Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững / Trần Minh Khương // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 3 .- Tr. 29-30 .- 363

Thực trạng quản lý rác thải, nước thải; Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý rác thải, nước thải.

13 Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng phát triển công nghệ vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường / Tăng Thị Chính, Ngô Đình Bính, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Trọng Tài // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 3 .- Tr. 39-42 .- 363

Trình bày kết quả đánh giá thực trạng công nghệ sản xuất, ứng dụng chế phẩm vi sinh và định hướng phát triển công nghệ vi sinh trong xử lý kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

14 Quản lý tài nguyên và môi trường trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 / Trần Bình Trọng // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 4 .- Tr. 23-25 .- 363

Chủ động tham gia Cách mạng Công nghiệp 4.0; Tận dụng cơ hội Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại; Các giải pháp căn cơ trong thời gian tới.

15 Tạo đột phá về chính sách, pháp luật, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường / Nguyễn Văn Tài // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 9-11 .- 363

Trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu năm 2020 và các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, vượt qua thách thức, tạo nền tảng cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 5 năm tiếp theo.

16 Giới thiệu Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường [sửa đổi] / Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Trung Thuận // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 12-14 .- 343

Trình bày về sự cần thiết sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và một số điểm mới trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

17 Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu / Phạm Mỹ Hạnh // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 20-22 .- 363

Trình bày về tình hình nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam và vấn đề bảo đảm sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ, quản lý hiệu quả việc sử dụng nhập khẩu phế liệu.

19 Thực trạng phát sinh chất thải rắn và biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa / Lê Ngọc Kim Ngân, Lê Khắc Lĩnh // Tài nguyên & Môi trường .- 2020 .- Số 1 .- Tr. 43-44 .- 363

Thực trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; Triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố; Một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của chất thải rắn trên địa bàn thành phố.