CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
17031 Hình thức sỡ hữu của các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và định hướng cần hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập / NCS. ThS. Phan Thanh Hải // Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5/2013 .- Tr. 21-25. .- 657

Phân tích những ưu nhược điểm của từng hình thức sở hữu các doanh nghiệp kế toán hiện nay; đánh giá thực trạng trong những năm qua và trên cơ sở đó nêu ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định liên quan đến hình thức sỡ hữu doanh nghiệp kiểm toán trong bối cảnh hội nhập.

17032 Bàn về hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán nêu trong luật kế toán / PGS. TS. Ngô Hà Tấn // Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5/2013 .- Tr. 30-31 .- 657

Trình bày về khái niệm hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán; Về một số quy định trong Luật kế toán.

17033 Mạng kiến trúc lưới mở - Giải pháp phủ Wi-Fi ở những khu vực rộng / Lan Phương // Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 5/2013 .- Tr. 11-15 .- 004

Tổng quan về mạng kiến trúc lưới mở, các giải pháp triển khai mạng kiến trúc lưới mở, một số trường hợp ứng dụng giải pháp.

17035 Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Mỹ năm 1945 / Lê Thị Huyền Trang // Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7)/2013 .- Tr. 84-88 .- 800

Trình bày một cách có hệ thống về mối quan hệ Việt – Mỹ vào thời kỳ tiền khỡi nghĩa. Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng Sản Đông Dương đã tìm mọi cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Mỹ vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng khỡi nghĩa, đặc biệt là trong năm 1945, nhằm tận dụng tối đa sự ủng hộ của lực lượng Đồng minh cho cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

17036 Giải pháp phát triển dịch vụ Homebanking tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Hồ Tuấn Vũ // Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7)/2013 .- Tr. 89-97 .- 332.12

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có nhiều bước phát triển vượt bậc: phong phú về sản phẩm, mang đến cho người sử dụng sự tiện lợi. Hiện nay, dịch vụ ngân hàng điện tử rất đa dạng, ngày càng phát triển, trong đó dịch vụ Homebanking đang được ứng dụng và phát triển tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong nước, đem lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Bài viết tìm hiểu về dịch vụ Homeking, thực trạng dịch vụ này ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề ra các giải pháp để phát triển dịch vụ này.

17037 Bàn về sản phẩm du lịch / TS. Trịnh Xuân Dũng // Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5/2013 .- Tr. 26-27 .- 910

Trình bày mối quan hệ giữa các cơ sở cung ứng sản phẩm cho khách du lịch trong quá trình đi du lịch: tính chất vô hình, tính không thể lưu trữ, tính phối hợp đồng bộ trong dịch vụ du lịch. Tài nguyên và sản phẩm du lịch.

17038 Nâng cao vai trò quản lý chất lượng chương trình du lịch / Trần Dũng Hải // Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5/2013 .- Tr. 28-54 .- 910

Trình bày tổng thể về chương trình du lịch, thực trạng kinh doanh tour du lịch ở Việt Nam, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tour du lịch.

17039 Tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa ở Việt Nam / ThS. Trần Thu Phương, Thái Hưng // Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5/2013 .- Tr. 46-47 .- 910

Trình bày các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa đã được áp dụng ở một số quốc gia, qua đó đề xuất các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa làm cơ sở xây dựng các phương án điều tra thống kê khách du lịch nội địa tại Việt Nam.

17040 Xu hướng nổi trội của du lịch thế giới / TS. Lê Tuấn Anh // Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5/2013 .- Tr. 48-50. .- 910

Phân tích một số xu hướng nổi trội của du lịch thế giới theo bốn nhóm nội dung: chính sách liên quan đến phát triển du lịch; đặc điểm của khách du lịch; quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch