CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Thành tựu mới trong giải mã hệ gen thực vật

Tác giả: Chu Đức Hà, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Phương Thu, La Việt Hồng, Lê Huy Hàm, Phạm Xuân Hội, Trần Phan Lam Sơn
Số trang: Tr.57-59
Số phát hành: Số 8(725)
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 570
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Giải mã hệ gen thực vật, Trung Quốc, nghiên cứu
Chủ đề: Gen
Tóm tắt:

Trình bày tóm lược các kết quả chính của dự án giải mã hệ gen thực vật của các nhà khoa học Trung Quốc, từ đó đề xuất một số hướng dẫn nhằm khai thác tối đa những thành tựu này phục vụ nghiên cứu.

Tạp chí liên quan